e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
2017-2021 Yılları Arasında Türkiye'de Lisansüstü Ortodonti Eğitiminde Tez Eğilimleri: Bir Pilot Çalışma [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(3): 197-203 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.16013

2017-2021 Yılları Arasında Türkiye'de Lisansüstü Ortodonti Eğitiminde Tez Eğilimleri: Bir Pilot Çalışma

Pamir Meriç1, Delal Dara Kılınç2
1Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Edirne
2Serbest Ortodontist, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, ortodonti lisansüstü eğitiminde yapılan tezleri incelemek ve seçilen konular açısından eğilimleri analiz etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Türkiye'de ortodonti alanında 2017-2021 yılları arasında tamamlanan doktora (PhD), yüksek lisans (MSc) ve uzmanlık tezleri incelenmiştir. Bu amaçla Türkiye Ulusal Tez Merkezi veri tabanı çevrimiçi olarak taranmıştır. Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde tamamlanmış tezler çalışmaya dahil edilmiştir.
BULGULAR: Toplam 563 tez analiz edildi. Tezlerin 24'ü (%4,2) yüksek lisans, 125'i (%22,2) doktora ve 424'ü (%73,6) uzmanlık teziydi. Tezlerin ana amaçları incelendiğinde 173'ü (%30,7) tedavi sonucunu rapor eden, 170'i (%30,2) tanısal, 147'si (%26,1) malzeme, 27'si (%4,8) sonlu elemanlar analizi, 22'si (%3,9) hayvan deneyi ve 5'i (%0,9) eğitim ile ilgiliydi. Metodolojiye göre, tezlerin 235'i (%41,7) klinik çalışma, 121'i (%21,5) laboratuvar çalışmaları, 126'sı (%22,4) ölçüm çalışmaları (model, film, fotoğraf vb.), 45'i (%8) anket ve 33'ü (%5,9) bilgisayar tabanlı çalışmalardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: 3 boyutlu görüntüleme yöntemlerinin yaygınlaşması nedeniyle 2017-2021 yılları arasında tezlerin çoğu bu teknolojiler kullanılarak yapılmıştır. Derin kapanış, yapay zeka, vibrasyon tedavisi, lingual ortodonti ve şeffaf plaklar en az çalışılan konulardı.

Anahtar Kelimeler: Tez, ortodonti, lisans üstü, eğitim, üniversite

Thesis Trends in Postgraduate Orthodontic Education in Turkey Between 2017-2021: A Pilot Study

Pamir Meriç1, Delal Dara Kılınç2
1Trakya University Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Edirne
2Private Orthodontist, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study was to examine the theses made in orthodontic postgraduate education and to analyze the trends in terms of selected topics.
METHODS: Doctoral (PhD), master's (MSc) and specialization theses completed between 2017-2021 in the field of orthodontics in Turkey were examined. Turkish National Thesis Center database was searched online. Theses completed at both public and private universities were included in the study.
RESULTS: A total of 563 theses were analyzed. 24 (4.2%) of the theses were master's, 125 (22.2%) doctorate and 424 (73.6%) specialization thesis. 173 (30.7%) of the thesis were reports the treatment outcome, 170 (30.2%) were diagnostic, 147 (26.1%) were material studies, 27 (4.8%) of theses were on finite element analysis, 22 (3.9%) were on animal experiment and 5 (0.9%) were about education. According to the methodology, it was found that 235 (41.7%) of theses were based on clinical studies, 121 (21.5%) were laboratory studies, 126 (22.4%) were measurement studies (models, films, photographs etc), 45 (8%) were questionnaires and 33 (5.9%) were computer-based studies.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Due to the widespread use of 3-D imaging methods, most of the theses were made using these technologies. Deep bite, artificial intelligence, vibration therapy, lingual orthodontics and aligners were the least studied subjects.

Keywords: Thesis, orthodontics, postgraduate, education, university

Pamir Meriç, Delal Dara Kılınç. Thesis Trends in Postgraduate Orthodontic Education in Turkey Between 2017-2021: A Pilot Study. EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(3): 197-203

Sorumlu Yazar: Pamir Meriç, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale