e-ISSN 1302-7476

Yayım Kuralları

Yayım Kuralları

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin bilimsel yayın organıdır. Dört ayda bir çıkan bu dergide Diş Hekimliğine ait özgün ve bilimsel araştırmalar, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektup türündeki makaleler Türkçe veya İngilizce olarak yayınlanır. Makaleler basım öncesi bilimsel danışma kurulu tarafından değerlendirilir. Bilimsel danışma kurulu makaleleri kabul veya ret etmeye ve basımda öncelik tanıma hakkına sahiptir. Yayım Kurulu anlam değişikliğine yol açmadan makaleleri düzeltme ve düzenleme hakkına sahiptir. Dergideki yayınların fikir ve sonuçları yazar(lar)a aittir. Derginin kısaltılmışadı EÜ Dişhek Fak Derg’dir.

Genel Kurallar
1. Başka dergilerde yayımlanan yazılar basım için kabul edilmez.
2. Dergide yayımlanan yazıların telif hakkı Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne aittir.
3. Derginin yayım kurallarına uygun olmayan yazılar değerlendirmeye alınmadan geri gönderilir.
4. Metin ve kaynaklar özgün araştırmalarda ve derlemelerde 25; olgu sunumlarında ise 5 A4 sayfasını geçmemelidir.
5. Yayın içeriğinin tamamı, e-dergi portalı üzerinden gönderilmelidir: http://www.eudfd.org
6. Yayın gönderimi sırasında karşılaşılan teknik problemler için Yayım Kurulu ile e-mail adresi yolu ile temasa geçebilirsiniz: [email protected], [email protected]
7. Dergiye gönderilen makalelerin sonucu e-posta ile bildirilir.
8. Basım öncesi son düzeltmeler 3 gün içinde Yayım Kuruluna geri gönderilmelidir.
9. Dişler herhangi bir numaralama sistemine göre değil, isimleriyle belirtilmelidir (Örneğin, üst çene sol ikinci premolar diş gibi).
10. Makalelerde adı geçen ürünlerin ticari ismi, varsa jenerik ismiyle birlikte olmalı ve parantez içinde üretici firma, şehir ve ülke adı verilmelidir.

Yazım Kuralları
1. Yazılar bilgisayar ile standart A4 (210x297 mm) boyutunda sayfaya tüm kenarlardan 25 mm’lik boşluk bırakılarak "Times New Roman" yazı tipi ile 12 punto büyüklüğünde, iki tarafa yaslı (justifed), çift aralıklı (double space) ve paragraf başları 10 mm girintili olarak yazılmalıdır.
2. Sayfa numaraları sayfanın altında ortada yer almalıdır ve kapak sayfasına numara yazılmamalıdır.
3. Makale "Kapak sayfası, Özet ve anahtar sözcükler (Türkçe ve İngilizce), Ana Metin, Tablo, Şekil ve Şekil Altyazıları" düzeninde hazırlanmalıdır.
4. Gereksiz kısaltmalardan kaçınılmalıdır, Bütün kısaltmalar metinde ilk geçtikleri yerde parantez içinde açıklanmalıdır.

Telif Hakkı Devir ve Başvuru Formu
Yazışmadan sorumlu yazar, Telif Hakkı Devir ve Başvuru Formu’nu doldurup, imzaladıktan sonra diğer yazarlara da imzalatmalıdır. Bu form, tüm imzalar tamamlandıktan sonra posta, faks veya elektronik olarak taranarak PDF formatında bir dosya halinde gönderilmelidir.

Özet ve anahtar sözcükler
1. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
2. Özet makaleyi yansıtacak nitelikte olmalı ve en az 150, en çok 200 kelime arasında olmalıdır.
3. Türkçe özet; Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç, İngilizce özet; ‘Objectives’, ‘Methods’, ‘Results’ ve ‘Conclusion’ bölümlerinden oluşmalı ve bu bölümler paragraf başlarında koyu yazı ile belirtilmelidir.
4. Olgu sunumu ve derlemelerin özetlerinde bu bölümlerin olmasına gerek yoktur.
5. Makale ile ilgili en fazla 5 anahtar sözcük (Türkçe ve İngilizce) yazılmalı ve Medikal Konu Başlıkları'na (MeSH MedLine/PubMed) uygun olmalıdır.

Ana Metin
1. Ayrı bir dosya halinde ve MS Word 2003/2007 formatında kaydedilmiş olmalıdır.
2. Özgün araştırmalara ait metinler, “Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç" bölümlerinden oluşmalıdır. Olgu sunumları ise “Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Sonuç” bölümlerini içermelidir. Her bölüm ayrı bir sayfada başlamalıdır. Derlemelerde bölümler olmamalı, ancak ana metnin sonunda “Sonuç” bölümü olmalıdır.

Kaynakların Yazılması
1. Kaynaklar metin içinde geçiş sırasına göre dizilmelidir.
2. Metin içinde kaynak numaraları üst simge (superscript) olarak yazılmalıdır. Örnek: ".....bildirmiştir.3 "
3. Kaynak sayısı özgün araştırmalarda 25’i, olgu sunumlarında 10’u geçmemeli; derleme türündeki makalelerde kaynak sınırlaması yoktur.
4. Altı yazardan daha çok sayıda yazarı olan kaynakları yazarken ilk üç yazarın adı yazıldıktan sonra, Türkçe makalelerde "ve ark." İngilizce makalelerde "et al." ifadesi kullanılmalıdır.

Süreli yayınlar
Yazar(lar)ın soyadı, ad(lar)ının ilk harfi, makalenin başlığı, derginin Index Medicus veya Science Citation Index'e uygun kısaltılmış ismi (italik), yılı, cilt numarası, ilk ve son sayfa numarası yazılmalıdır:
Örnek: “Stoltze K, Stellfeld M. Systemic absorption of metronidazole after application of a metronidazole 25% dental gel. J Clin Periodontol 1992; 19: 693-697”.

Kitaplar
Yazar(lar)ın soyadı, ad(lar)ının ilk harfi, kitabın adı, kaçıncı baskı olduğu, yayınevi, yayınlandığı yer, yılı, ilk ve son sayfa numarası yazılmalıdır. Örnek: “Trowbridge HO, Emling RC. Inflammation. A review of the process. 5th Ed., Quintessence, ABD, 1997, 3-17.”

Kitap Bölümü
İlgili bölümün yazar(lar)ın soyadı, ad(lar)ının ilk harfi, ilgili bölümün adı, kitabın editör veya editörlerinin soyadları, adlarının ilk harfi, kitabın adı, kaçıncı baskı olduğu, yayınevi, yayınlandığı yer, yılı, ilk ve son sayfa numarası yazılmalıdır. Örnek: “Bergenholtz G, Hasselgren G. Endodontics and periodontics. In: Lindhe J, Karring T, Lang NP. Clinical Periodontology and implant dentistry. 3th Ed., Munksgaard, Kopenhag, 1997, 296-331.”

Tezler
Tez sahibinin adı, tezin adı, yapıldığı kurum, yer, yıl ve tezin niteliği yazılmalıdır. Örnek: “Gökçe B. Farklı Yöntemlerle Pürüzleştirilmiş Diş Yüzeylerine Yapıştırılan Tüm Seramik Materyallerinin Bağ Dayanımlarının Araştırılması. Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2004, Doktora Tezi.”

İnternet Kaynakları
İnternet üzerinde yer alan bir kaynak için konu başlığı, site adresi ve erişim tarihi belirtilmelidir.

Tablolar
1. Ayrı bir dosya halinde ve MS Word 2003/2007 formatında kaydedilmiş olmalıdır.
2. Her tabloya makale içindeki geçiş sırasına göre numara verilmelidir.
3. Tablolar tek başlarına anlamlı olmalı ve metni tekrarlamamalıdır.
4. Tablonun numarası ve içeriği tablonun üzerine yazılmalı ve her tablo ayrı başlık taşımalıdır.
5. Her tablo ayrı sayfaya çift aralıklı olarak yazılmalıdır.
6. Tablolarda dikey çizgiler kullanılmamalıdır.
7. Açıklamalar gerekirse tablonun altına dip not olarak verilmelidir.

Resimler, Grafikler ve Altyazıları
1. Resimler, grafikler ve altyazıları kesinlikle makale metni içerisinde gönderilmemelidir. Altyazılar ve açıklamalar resim ve grafiklerin üzerinde yer almamalıdır.
2. Resimler ve grafiklere metin içindeki geçiş sırasına göre numara verilmelidir: “Resim 1., Resim 2., Grafik 1, Grafik 2., vs."
3. Resimler üzerinde gerekirse açıklayıcı harf, sayı, ok veya işaretler bulunabilir.
4. Her resim 300 dpi çözünürlükte olmalı ve JPEG formatında ayrı bir dosya halinde kaydedilmelidir. Bu çözünürlüğün altındaki dosyalar ret nedeni sayılacaktır.
5. Resimlerin numarası, içeriği ve açıklayıcı bilgilerden oluşan alt yazıları ayrı bir dosya olarak hazırlanmalıdır.
6. Grafikler ayrı bir "Word" dosyası içinde olmalıdır ve tek dosyada toplanmalıdır. Alt yazıları, grafiklerin altına yazılmalıdır.

Etik
İnsan ve hayvanlarla ilgili çalışmalar uluslararası etik kurallarına uygun olmalı ve ilgili üniversitenin veya kurumun etik kurulundan onay alınmalıdır. Bu onay, ilgili çalışmalarda Yayım Kurulu’na mutlaka gönderilmelidir.

Kontrol Listesi
- Telif Hakkı Devir ve Başvuru Formu
- Özet ve anahtar sözcükler (Türkçe ve İngilizce)
- Ana Metin
- Kaynaklar
- Tablo(lar)
- Resim(ler)
- Grafik(ler)
- Resim altyazıları

LookUs & Online Makale