e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Oküler Ölçü Maddelerinin Shark Fin Testi ile Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(3): 41-45 | DOI: 10.5505/eudfd.2014.78942

Oküler Ölçü Maddelerinin Shark Fin Testi ile Değerlendirilmesi

Makbule Heval Şahan1, Akın Aladağ1, Engin Aras2
1Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi, İzmir, Türkiye
2Toronto Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi, Toronto, Kanada

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, oküler protez yapımında kullanılan ölçü maddelerinin akışkanlığının değerlendirilmesidir.
YÖNTEMLER: Çalışmada dört farklı ölçü maddesi kullanıldı. Bunlardan biri polivinil siloksan ölçü maddesi (Affinis), üçü irreversibl hidrokolloid ölçü (Opthoprint, Ca37, Ophtalmic Alginate) maddesidir. Her ölçü grubundan “Shark Fin” test yöntemine göre 20 adet örnek hazırlandı. Ölçü maddeleri, üreticinin önerdiği şekilde karıştırıldı ve test cihazının ölçü haznesine yerleştirildi. İrreversibl hidrokolloid ölçü maddelerinin ölçümleri, ölçü maddeleri sertleştikten hemen sonra, polivinil siloksan ölçü maddelerinin kimyasal yapısı sebebiyle zaman sınırlaması olmadan yapıldı. Köpek balığı yüzgecine benzeyen örneklerin fotoğrafları sabit uzaklıktan çekildi. Örneklerin zenit noktasından köpek balığı yüzgecinin başladığı noktaya kadar olan yükseklikleri ve alanları görüntü işleme programı Image J kullanılarak ölçüldü. Elde edilen veriler, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Post Hoc Bonferroni Testi ile analiz edildi (α=0.05).
BULGULAR: “Shark Fin” uzunluk (u) ve alan (a) ölçümlerinden elde edilen veriler ile ölçü maddeleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05). Affinis ölçü grubu en düşük değeri gösterdi (p<0.05). Ca37 ölçü grubu ise en yüksek değeri gösterdi. Orthoprint ve Opthalmic Alginate gruplarında anlamlı fark elde edilmedi (p>0.05).
SONUÇ: Akışkanlığın fazla olduğu Ca 37 ölçü maddesi, oküler protez yapımında kullabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Oküler protezler, ölçü maddeleri, Shark Fin testi

Evaluation of Ocular Impression Materials by Shark Fin Test

Makbule Heval Şahan1, Akın Aladağ1, Engin Aras2
1Ege University Faculty Of Dentistry Department Of Prosthodontics, Izmir, Turkey
2Toronto University Faculty Of Dentistry Department Of Prosthodontics, Toronto, Canada

OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate the flow properties of several impression materials used for the fabrication of ocular prostheses.
METHODS: In this study four different impression materials including one polyvinyl siloxane materials (Affinis) and the irreversibl hydrocolloid impression materials (Orthoprint, Ca37, Ophtalmic Alginate) were used. In each group 20 samples were prepared according to the shark fin test method. All impression materials were mixed according to the manufacturers’ instructions and injected into the shark fin device cup. The evaluation of fluidity of the irreversible hydrocolloid impression materials were measured right after the curing of the materials; whereas, due to the chemical properties of the polyvinyl siloxane materials, the evaluation were measured without any time limitation. The samples that resemble the shark fin were photographed from fixed distance. The height from zenith point to the bottom line and whole area of the fin were measured using a image processing software. The results were analysed using a variance (ANOVA) and Post Hoc Bonferroni tests (α=0.05).
RESULTS: The differences regarding fin height (h) and area (a) values among impression materials were significantly different (p<0,05). Affinis impression materials exhibitied the lowest height and area values (p<0.05). Ca37 impression materials showed the highest values (p<0,05), while there were no significant differences between Orthoprint and Opthalmic Alginate groups (p>0.05).
CONCLUSION: Ca37 impression material can be used in fabrication of ocular protheses due to its superior fluidity properties.

Keywords: Ocular prosthesis, impression materials, shark fin test

Makbule Heval Şahan, Akın Aladağ, Engin Aras. Evaluation of Ocular Impression Materials by Shark Fin Test. EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(3): 41-45

Sorumlu Yazar: Makbule Heval Şahan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale