e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Periodontal Cerrahi Sonrası Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(1): 67-73

Periodontal Cerrahi Sonrası Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler

Onur Özçelik1, M. Cenk Haytaç1, Gülşah Şeydaoğlu2
1Çukurova Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ad, Adana
2Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ad, Adana

Amaç: Bu araştırmanın ilk amacı, kronik periodontitisin hastalar üzerinde yarattığı psikolojik, fonksiyonel, davranışsal ve ağrı ile ilişkili etkileri belirlemek ve ikinci amacı ise cerrahi tedavi sonrası ilk bir haftalık dönemde hastaların yaşam kalitelerindeki değişimi; anksiyete seviyesi, tedavi bölgesi ve cinsiyet, yaş, sosyo-ekonomik seviye, eğitim seviyesi gibi demografik özelliklerle ilişkilendirerek ortaya koymaktır.
Yöntem: Kronik periodontitisli 43 hasta periodontal cerrahi girişim öncesi ilk gün ve tedavi sonrası 7 gün boyunca genel ağız sağlığı değerlendirme indeks (GOHAI) formlarını doldurdular.
Bulgular: Periodontitisin hasta yaşamı üzerindeki en büyük etkisinin psikolojik olduğu görüldü (2,60). Bu sonuca ek olarak, tedavi sonrası 7 günlük yaşam kalitesi üzerinde cinsiyetin istatistiksel olarak anlamlı etkisi olduğu sonucu bulundu (p<0,01). Kadınların yaşam kalitesinin erkeklerden daha düşük seyrettiği gözlendi. Ayrıca anksiyete seviyesi ile GOHAI alt grupları arasında istatistik olarak anlamlı pozitif korelasyon olduğu belirlendi (p<0,01).
Sonuç: Periodontal hastalıklar ve tedavileri yiyebilmeyi, konuşmayı, sosyalleşmeyi, insanlar arası ilişkileri, günlük aktiviteleri dolayısıyla yaşam kalitesini etkileyebilmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Periodontitis, ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesi, periodontal cerrahi

Factors Affecting Quality of Life After Periodontal Surgery

Onur Özçelik1, M. Cenk Haytaç1, Gülşah Şeydaoğlu2
1Çukurova Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ad, Adana
2Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ad, Adana

Objectives: The first aim of this study was to assess the psychological, functional, behavioral and pain-related impacts of chronic periodontitis on patients. The second aim was to assess the impact of anxiety level, treatment region and some demographic characteristics such as; gender, age, education, socio-economic level on post-operative oral health-related quality of life.
Methods: Forty-three chronic periodontitis patients treated with periodontal surgery completed an oral health assessment index (GOHAI) in baseline and in post-operative period for seven days.
Results: It was found that the most considerable effect of periodontitis on patients’ life was psychological (2.60). The effect of gender on post-operative QoL was statistically significant (p<0.01) and female subjects had poorer post-operative oral healthrelated QoL for seven days. In addition, patients with higher anxiety level had poorer post-operative QoL. The relation between GOHAI subgroups and anxiety levels showed statistically significant positive correlation (p< 0.01).
Conclusion: Periodontal diseases and treatment can affect the ‘ability to eat, speak and socialize interpersonal relationships, daily activities, and therefore the ‘quality of life.

Keywords: Periodontitis, oral health-related quality of life, surgical periodontal therapy

Onur Özçelik, M. Cenk Haytaç, Gülşah Şeydaoğlu. Factors Affecting Quality of Life After Periodontal Surgery. EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(1): 67-73

Sorumlu Yazar: Onur Özçelik, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale