e-ISSN 1302-7476
Üç Farklı Akışkan Kompozitin ve Bir Kendinden Adezivli Akışkan Kompozitin Sınıf V Restorasyonlardaki Mikrosızıntı Değerlerinin İn-vitro Olarak İncelenmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2013; 34(2): 99-104 | DOI: 10.5505/eudfd.2013.83803

Üç Farklı Akışkan Kompozitin ve Bir Kendinden Adezivli Akışkan Kompozitin Sınıf V Restorasyonlardaki Mikrosızıntı Değerlerinin İn-vitro Olarak İncelenmesi

Cem Peşkersoy, Gamze Yıldırım, Ferit Özata, Banu Önal
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Çalışmanın amacı, kendinden adezivli akışkan rezin kompozit ile kendinden asitli bir adeziv sistemle kombine olarak uygulanan üç farklı akışkan rezin kompozitin sınıf V restorasyonların çevresindeki mikrosızıntı değerlerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir.
YÖNTEMLER: Kırk insan molar dişinin bukkal ve lingual yüzeylerinde mine-sement sınırında, sırasıyla 3mm. okluzo-gingival yüksekliği, 4mm. mesyo-distal genişliği ve dentin dokusunda 2.5mm. derinliği olan okluzal kenarı minede, gingival kenarı sementte sonlanan seksen sınıf V slot kavite hazırlanmış, 4 gruba ayrılmıştır (n=10). Grup-1: Single Bond (Kendinden asitli adeziv, "3M ESPE")+G-ænial Flow (Akışkan Kompozit, "GC"); Grup-2: Single Bond+Charisma Opal Flow (Akışkan Kompozit, "Heraus Kulzer"); Grup-3: Single Bond+Alpha Flow (Akışkan Kompozit, "Dental Technologies"); Grup-4: Vertise-Flow (Kendinden Adezivli Akışkan Kompozit, "Kerr"). Restorasyonların bitirme ve polisaj işlemlerinin ardından, dişler %0.5'lik bazik-füksin solüsyonunda bekletilmiş (37°C,24saat), bukko-lingual yönde uzunlamasına kesitlere ayrılmışlardır. Boya penetrasyon derinliği skorlanmış, sonuçlar Kruskall-Wallis ve Wilcoxon testleriyle analiz edilmiştir.
BULGULAR: Mikrosızıntı değerleri kendinden asitli adeziv sistemle birlikte akışkan kompozit uygulanmış dişlere (Grup-2, Grup-3) kıyasla kendinden adezivli akışkan kompozit uygulanmış dişlerde (Grup-4) daha düşük çıkmıştır (p<0,05). Grup-2 ve Grup-3 'deki restorasyonlarda hem okluzal hem de gingival kenarlarda benzer mikrosızıntı skorlarına ulaşılmıştır (p>0,05). Grup-1 ve Grup-4 arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamsızdır (p>0,05).
SONUÇ: Tüm gruplarda servikal kavite kenarlarında oklüzal kenarlara kıyasla daha fazla mikrosızıntı gerçekleşmesine rağmen, restoratif materyallerin hiçbirinde örtüleme anlamında başarısızlık olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Kendinden Adezivli Akışkan Kompozit, Mikrosızıntı, Mine-Sement Sınırı.

In-vitro Evaluation of Microleakage of Three Different Flowable Composite and A Self Adhering Flowable Composites In Class V Restorations

Cem Peşkersoy, Gamze Yıldırım, Ferit Özata, Banu Önal
Department Of Restorative Dentistry, Ege University, Izmir, Turkey

OBJECTIVE: Aim of this study was to evaluate microleakage around class V restorations using three different flowable resin composites applied with a self-etching adhesive system compared to a self adhering flowable resin composite.
METHODS: Eighty class V slot cavities were prepared on buccal and lingual surfaces of 40 human molar teeth, at the cemento-enamel junction with a 3mm. occluso-gingival height, 3mm. mesio-distal width and 2.5mm. depth and divided into 4 groups (n=10). Group-1: Single Bond (Self-etching adhesive, "3M ESPE")+G-ænial Flow (Flowable Composite, "GC"); Group-2: Single Bond+Charisma Opal Flow (Flowable Composite, "Heraus Kulzer"); Group-3: Single Bond+Alpha Flow (Flowable Composite "Dental Technologies"); Group-4: Vertise-Flow (Self Adhering Flowable Composite, "Kerr"). After finishing and polishing procedures, teeth were immersed in 0.5% basic-fuchsin solution (37°C,24h) and separated longitudinally in bucco-lingual direction. Depth of tracer penetration was scored. The results were analyzed using Kruskall-Wallis and Wilcoxon tests.
RESULTS: Microleakage was commonly lower in self adhering group (Group-4) than self-etched groups (Group-2, Group-3)(p<0,05). The restorations in Group-2 and Group-3 showed similar results of microleakage for both occlusal and cervical margins (p>0.05), while the difference between Group-1 and Group-4 was statistically insignificant (p>0,05).
CONCLUSION: Although more microleakage was occured at cervical margins than occlusal margins, none of the restorative materials failed to seal the tooth/restoration interface.

Keywords: Self-Adhering Flowable Composite, Microleakage, Cemento-Enamel Junction.

Cem Peşkersoy, Gamze Yıldırım, Ferit Özata, Banu Önal. In-vitro Evaluation of Microleakage of Three Different Flowable Composite and A Self Adhering Flowable Composites In Class V Restorations. EÜ Dişhek Fak Derg. 2013; 34(2): 99-104

Sorumlu Yazar: Cem Peşkersoy, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale