e-ISSN 1302-7476
Dişhekimliğinde Covid-19 Pandemisinde Koruyucu Önlemler ve Acil Dental Tedaviler Hakkında Bir Derleme [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(1): 27-36 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.76768

Dişhekimliğinde Covid-19 Pandemisinde Koruyucu Önlemler ve Acil Dental Tedaviler Hakkında Bir Derleme

Cem Peskersoy1, Önder Gürlek2
1Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Çin›in Hubei eyaleti, Wuhan şehrinde ilk kez görülen ve büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19), şiddetli ve fetal pnömonilere neden oldu. Damlacık inhalasyonu iletimi ile hızlı bulaşma ve yüzeylerde uzun süre canlı kalabilme özelliği olan bu viral enfeksiyon tüm sağlık mesleklerini ve sistemlerini hazırlıksız yakaladı. Virüsün bulaşma mekanizması ve yollarındaki faktörler düşünüldüğünde özellikle dişhekimleri ve yardımcı personelinin rolü kritik öneme sahiptir. Dişhekimliğinde, yüz yüze iletişim ve tükürük, kan ve diğer vücut sıvılarına maruz kalma ve keskin aletlerin kullanımı nedeniyle Covid-19 enfeksiyonuna maruz kalma riski en üst seviyededir. Bu nedenle pandemi döneminde Covid-19 hastalığı olan ülkelerde tüm rutin dişhekimliği hizmetleri askıya alınsa da uygun kişisel koruyucu ekipmanla donatılmış ekipler tarafından verilen acil dental tedavi ihtiyacı önceliklidir. Bu araştırma, yeni tip koronavirüsün epidemiyolojik özellikleri, bulaşma yolları, dental kliniklerdeki olası hastane enfeksiyonları, mevcut koşullar altında uygulanabilecek gerekli acil dental müdehaleler, tıbbi atık ve enfeksiyon kontrol protokolleri hakkında öneriler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Dişhekimliği, Koruyucu Önlemler, Acil Dental Tedaviler

Dental Precautions and Emergencies During COVID-19 Outbreak: A Review of the Current Literature

Cem Peskersoy1, Önder Gürlek2
1Ege University Faculty Of Dentistry, Department Of Restorative Dentistry, Izmir
2Ege University Faculty Of Dentistry, Department Of Periodontology, Izmir

The new type of coronavirus (Covid-19), which was first seen in Wuhan city of Hubei province of China and spread all over the world, caused severe and fetal pneumonia. This viral infection, which has the feature of rapid contamination with the delivery of droplet inhalation, and its ability to stay alive for a long time, caught all health professions and systems unprepared. Considering the transmission mechanism of the virus and the factors in its pathways, especially the role of dentists and assistant personnel is critical. In dentistry, the risk of face-to-face contact and saliva, exposure to blood and other body fluids, and the use of sharp instruments is at the highest risk of exposure to Covid-19 infection. Therefore, although all routine dental services are suspended in countries with Covid-19 disease during the pandemic period, the need for urgent dental treatment given by teams equipped with appropriate personal protective equipment is a priority. This research provides recommendations on the epidemiological features of the new type of coronavirus, routes of transmission, possible nosocomial infections in dental clinics, necessary emergency dental interventions that can be applied under current conditions, medical waste and infection management protocols.

Keywords: Covid-19, Pandemic, Dentistry, Precautions, Dental Emergencies

Cem Peskersoy, Önder Gürlek. Dental Precautions and Emergencies During COVID-19 Outbreak: A Review of the Current Literature. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(1): 27-36

Sorumlu Yazar: Cem Peskersoy, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale