e-ISSN 1302-7476
Dental Mıknatısların Oluşturduğu Manyetik Alanların Biyolojik Etkileri [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(3): 1-7 | DOI: 10.5505/eudfd.2014.05902

Dental Mıknatısların Oluşturduğu Manyetik Alanların Biyolojik Etkileri

Filiz Yağcı
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi, Kayseri

Dental mıknatısların protetik diş tedavisinde ve ortodontide çok çeşitli uygulamaları vardır. Fakat tüm mıknatıslar, oral komşu dokulara yayılan statik manyetik alan (SMA) sızıntısı oluşturmaktadır. Son yıllarda manyetik alanlarla temasın artmasıyla, manyetik alanların insan sağlığına zararlı etkilerinin olup olmadığı tartışılmaktadır. SMA’ların biyolojik etkilerini ortaya koymak için çok sayıda in vitro hücre çalışmaları, in vivo hayvan çalışmaları ve epidemiyolojik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda hücrenin büyümesi, çoğalması, apoptozis, metabolik aktivitesi, manyetik oryantasyonları, morfolojisi ile iyon transportu, genotoksik etkiler, gen ekspresyonları incelenmiştir.
İnsanlarda, hayvanlarda ve mikroorganizmalarda, manyetik alanların zararlı biyomanyetik etkileri olduğunu gösteren bir takım çalışmalar olduğu kadar, manyetik alan etkilerini hem in vivo hem de hücre kültürlerinde değerlendiren ve sonuçta hiçbir belirgin farklılık göstermeyen çalışmalar da vardır. SMA’ların dentoalveolar dokulardaki etkileri de tartışmalıdır. Bu derlemenin amacı manyetik alanların biyolojik etkileri hakkında genel bilgi vererek, manyetik alanların dentoalveolar dokulardaki biyolojik etkileri hakkındaki çalışmaları özetlemektir.

Anahtar Kelimeler: Dental Mıknatıs, Manyetik Alan, Biyolojik Etki.

Biological effects of magnetic fields produced by dental magnets

Filiz Yağcı
Erciyes University Faculty Of Dentistry, Department Of Prosthodontics, Kayseri

Dental magnets have wide range of applications in prosthodontics and orthodontics. But all magnets produce static magnetic field leakages spreading to oral adjacent tissues. In the last years, due to the increase of contact with magnetic fields, it has been discussing if there are harmful effects of magnetic fields on human health. Numerous in vitro cell culture, in vivo animal and epidemiological studies have been performed to reveal biological effects of magnetic fields. In this studies, growth, mitotic activity, apoptosis, metabolic activity, magnetic orientation, morphology of cells and ion transport, genotoxic effects, gene expressions have been investigated.
As well as there are several studies in humans, animals and microorganisms show that the magnetic fields may have harmful biomagnetic effects; there are studies evaluating magnetic field effects both in vivo and in cell cultures which observed no significant differences. The influence of the static magnetic fields on dentoalveolar tissues has been debated. The objective of this review is to summarize the studies about bioeffects of magnetic fields on dentoalveolar tissues while giving general information about biological effects of magnetic fields.

Keywords: Dental magnet, magnetic field, biological effect.

Filiz Yağcı. Biological effects of magnetic fields produced by dental magnets. EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(3): 1-7

Sorumlu Yazar: Filiz Yağcı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale