e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Türk Toplumunda Dijital Panoramik Radyografilerde Uzamış Stiloid Proçes Görülme Sıklığının Araştırılması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2015; 36(2): 67-73 | DOI: 10.5505/eudfd.2015.65487

Türk Toplumunda Dijital Panoramik Radyografilerde Uzamış Stiloid Proçes Görülme Sıklığının Araştırılması

Melek Taşsöker1, Güldane Mağat2
1Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı Türk toplumunda uzamış stiloid proçesin (SP) panoramik radyografilerde görülme sıklığını belirleyerek, SP uzunlukları ile bireylerin yaş ve cinsiyetleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2012-2014 yılları arasında ilk muayene için Selçuk Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Kliniği’ne başvuran 1000 hastanın (500 kadın, 500 erkek) dijital panoramik radyografisi veri tabanından elde edilmiştir. Bireyler yaşlarına göre beş gruba ayrılmıştır (≤20, 21-30, 31-40, 41-50, >50). Her iki taraf SP uzunlukları ölçülmüş ve 30 mm’den fazlası uzamış kabul edilmiştir. Elde edilen veriler Wilcoxon, Kruskal Wallis, Mann-Whitney U ve Ki-Kare testleri ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Ölçülen 2000 adet SP’nin (1000 panoramik radyografi) 327 (% 16,3) tanesi uzamıştır (>30 mm). SP uzunluğunun yaş grupları ve cinsiyete göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Panoramik radyografiler semptomatik/asemptomatik uzamış stiloid proçesin tanısında kullanışlı, ekonomik ve kolay erişilebilen tanı araçlarıdır; bununla birlikte daha büyük örnek gruplarıyla uzamış stiloid proçes prevalansının değerlendirilmesi daha yararlı olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: stiloid proçes, panoramik radyografi, prevalans, stylohyoid ligament, kalsifikasyon.

Investigation of the Prevalence of Styloid Process Elongation on Digital Panoramic Radiographs in Turkish Population

Melek Taşsöker1, Güldane Mağat2
1Selcuk University Faculty Of Dentistry, Oral And Maxillofacial Radiology, Konya
2Necmettin Erbakan University Faculty Of Dentistry, Oral And Maxillofacial Radiology, Konya

INTRODUCTION: The aim of the study was to investigate the prevalence of elongated styloid process (SP) on panoramic radiographs and evaluate the relationship between SP length and subject age and gender.
METHODS: 1000 panoramic radiographs of patients (500 males, 500 females) who referred to Selcuk University, Faculty of Dentistry, Oral and Maxillofacial Radiology Department for an initial visit between 2012-2014 years was collected from the database. The individuals were divided into five age groups (≤20, 21-30, 31-40, 41-50, >50 years). Length of SPs was measured on both side and it was considered 30 mm as a threshold for elongation of the process. The data were analyzed by using Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U and Chi-squared tests.
RESULTS: Out of 2000 measurable SPs (1000 panoramic radiographs) 327 (16,3%) SPs were elongated (>30 mm). Significant association was obtained between SP length and different age subgroups and subject gender (p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The panoramic radiographs are economical, easily accessible and useful diagnostic tool for detection of elongated styloid process with or without symptoms. However, we considered that studies with larger sample size would further help to assess the prevalance of that.

Keywords: styloid process, panoramic radiograph, prevalence, stylohyoid ligament, calcification.

Melek Taşsöker, Güldane Mağat. Investigation of the Prevalence of Styloid Process Elongation on Digital Panoramic Radiographs in Turkish Population. EÜ Dişhek Fak Derg. 2015; 36(2): 67-73

Sorumlu Yazar: Melek Taşsöker, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale