e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Metapex'in Süt Dişi Kanal Tedavilerindeki Etkinliği [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2017; 38(2): 115-120 | DOI: 10.5505/eudfd.2017.61587

Metapex'in Süt Dişi Kanal Tedavilerindeki Etkinliği

Gülçin Bulut1, Ümit Candan1, Mehmet Sinan Evcil2
1İzmir Eğitim Diş Hastanesi, Pedodonti Kliniği, İzmir, Türkiye
2İzmir Eğitim Diş Hastanesi, Endodonti Kliniği, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, süt molar dişlerinde kanal dolgu patı olan Metapex’in klinik ve radyografik olarak değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yaşları 3 ila 9 arası değişen 50’şer adet çocuk hastadan oluşan 2 ayrı çalışma grubunda 50’şer adet süt molar diş Metapex ile dolduruldu ve post-operatif 3 ve 6 aylık periyotlarda klinik ve radyografik olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Klinik ve radyografik bulguların birbirini desteklediği gözlendi. Metapex’in 3 aylık kontrol başarı oranı her iki değerlendirme yöntemi için de %100 olarak bulundu. 6 aylık kontrol başarı oranı ise %98 olarak tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Metapex’in istenilen seviyede başarı gösterdiği ve süt dişi kanal tedavisinde güvenilir olarak kullanılabileceği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: süt dişi, kanal tedavisi, Metapex

Efficacy of Metapex in Root Canal Treatment of Primary Teeth

Gülçin Bulut1, Ümit Candan1, Mehmet Sinan Evcil2
1Izmir Dental Education Hospital, Department Of Pedodontics, Izmir, Turkey
2Izmir Dental Education Hospital, Department Of Endododntics, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate clinically and radiographically the efficacy of Metapex as root canal filling material in primary molars.
METHODS: 50 primary molars in two groups of children aged 3-9 years were obturated with Metapex and were postoperatively followed-up clinically and radiographically for periods of 3 and 6 months.
RESULTS: The clinical and radiological findings were in accordance with each other. The overall success rate was 100% for the group of 3-month follow-up and 98% for the 6-month follow-up-group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Metapex showed a favorable success rate and can be used safely as root canal filling in primary teeth.

Keywords: deciduous teeth, root treatment, Metapex.

Gülçin Bulut, Ümit Candan, Mehmet Sinan Evcil. Efficacy of Metapex in Root Canal Treatment of Primary Teeth. EÜ Dişhek Fak Derg. 2017; 38(2): 115-120

Sorumlu Yazar: Gülçin Bulut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale