e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
İnternal Kök Rezorbsiyonu Gözlenen Bir Olgunun Multidisipliner Tedavisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2015; 36(2): 93-97 | DOI: 10.5505/eudfd.2015.40412

İnternal Kök Rezorbsiyonu Gözlenen Bir Olgunun Multidisipliner Tedavisi

Mehmet Emin Kaval1, Burcu Şerefoğlu1, Pınar Gümüş2
1Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Ana Bilim Dalı, İzmir,Türkiye
2Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Bu olgu bildiriminin amacı internal kök rezorbsiyonu gözlenen sağ üst lateral kesici dişte uygulanan tedavi protokolü ve olgunun üç yıllık takibinin sunulmasıdır. Otuz altı yaşındaki erkek hasta sağ üst çene lateral kesici dişinden kaynaklı ağrı şikâyeti ile kliniğimize başvurdu. Klinik ve radyografik değerlendirmelerde sağ üst lateral kesici dişte internal kök rezorbsiyonu varlığı tespit edildi. Giriş kavitesinin açılmasının ardından kök kanalları Hedström el eğeleri kullanılarak step back tekniği ile şekillendirildi ve seansın sonunda kalsiyum hidroksit patı kanala uygulandı. İki hafta sonra hastanın herhangi bir klinik şikâyetinin olmadığı gözlendi. İlgili dişin kök kanalı biyomekanik şekillendirmeyi takiben, gütaperka ve biyoseramik esaslı kök kanal patı ile lateral kompaksiyon tekniği kullanılarak dolduruldu. Tedaviyi takip eden 12. ayda ilgili dişten kaynaklı fistül varlığı ve orta şiddette ağrı tespit edildi; bu nedenle endodontik cerrahi tedavi uygulanmasına karar verildi. Tam kalınlıklı mukoperiostal flep kaldırılarak rezorbsiyon alanına ulaşım sağlandı, granülasyon dokusunun uzaklaştırılması ve defektin küretajını takiben Mineral Trioksit Agregat (MTA) ile rezorbsiyon alanı örtülendi. Üçüncü yılsonunda dişin asemptomatik olduğu ve periradiküler lezyonun önemli derecede iyileştiği gözlendi.

Anahtar Kelimeler: İnternal kök rezorbsiyonu, Mineral trioksit agregat, endodontik cerrahi

Multidisciplinary Management of An Maxillary Right Lateral Incisor With Internal Root Resorption

Mehmet Emin Kaval1, Burcu Şerefoğlu1, Pınar Gümüş2
1Department Of Endodontology, School Of Dentistry, Ege University, Izmir, Turkey
2Department Of Periodontology, School Of Dentistry, Ege University, Izmir, Turkey

The aim of the present case report was to present the treatment approach and three years outcome of the treatment of a maxillary right lateral incisor with internal root resorption. A 36-year-old male patient suffering from recurrent pain in the maxillary right lateral incisor was referred to our clinic. After clinical and radiographic examination, an internal resorption was observed in the maxillary right lateral incisor. Following access cavity preparation, the root canal was prepared with K-files using step back technique, and calcium hydroxide paste was placed in the root canal at the end of the appointment. After two weeks the patient was asymptomatic, and the root canal was obturated with gutta-percha and bioceramic-based root canal sealer using lateral compaction technique. At the 12 months follow-up examination, patient was suffering from mild pain around the related tooth and there was a sinus tract associated with the resorption area. Access to the resorption area was achieved by elevating a full thickness mucoperiostal flap and the granulation tissue was removed. Mineral trioxide aggregate was applied to the resorption area and was compacted into the defect. At the three years follow-up, the tooth was asymptomatic and significant healing of the periradicular lesion was observed radiographically.

Keywords: internal root resorption, Mineral trioxide aggregate, endodontic surgery

Mehmet Emin Kaval, Burcu Şerefoğlu, Pınar Gümüş. Multidisciplinary Management of An Maxillary Right Lateral Incisor With Internal Root Resorption. EÜ Dişhek Fak Derg. 2015; 36(2): 93-97

Sorumlu Yazar: Mehmet Emin Kaval, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale