e-ISSN 1302-7476
Periodontal Hastalık ve Depresyon Arasındaki İlişkinin Yeni Sınıflamaya Göre Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(2): 115-121 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.82788

Periodontal Hastalık ve Depresyon Arasındaki İlişkinin Yeni Sınıflamaya Göre Değerlendirilmesi

Ahu Dikilitaş1, Şehrazat Evirgen2, Fatih Karaaslan1
1Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, Uşak
2Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı, Uşak

GİRİŞ ve AMAÇ: Periodontal hastalıklar 2017 yılında yapılan World Workshopta Periodontal ve Peri-implant hastalıklar ve durumlar olmak üzere sınıflandırılmıştır. Bu yeni sınıflama ile gingival sağlıklı hastalar (GS), stabil periodonsiyumda klinik gingival sağlık (S-GS) ve azalmış periodonsiyumda klinik gingival sağlığı içeren 2 farklı gruba ayrılmıştır. Bu çalışmanın amacı, bu yeni sınıflama ile, ağız sağlığı ile depresyon arasındaki ilişkinin belirlenerek, depresyonun gingival hastalıklı ve başlangıç aşamasındaki periodontitisli bireylerdeki etkisini göstermektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma plak indeks (Pİ), gingival indeks (Gİ), sondlamada kanama indeksi (SKİ) sondalanan cep derinliği (SCD), klinik ataşman seviyesini tespit eden (KAS) klinik değerlendirme ve anketlerden oluşmaktadır. Gingival sağlıklı (S-GS), azalmış periodonsiyumda klinik gingival sağlıklı (R-GS), gingivitis (G) ve stage I periodontitis (SI-P) olan hastaların depresyon semptomları Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Bu çalışmada 119 katılımcının yaş ortalaması 33.41 ± 6.66, yaşları 22-50 arasında değişmektedir. Yaş, cinsiyet ve depresyon semptomları arasında istatistiksel olarak ilişki bulunmamaktadır. Depresyon, plak indeks(PI), gingival indeks(GI), sondlamada kanama indeksi (SKİ) ve cep derinliği (CD) ile ilişkilidir p=0.000.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Depresyon semptomları ve periodontitis arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Periodontal indeks, Periodontal hastalık

Assessment of the Relationship Between Periodontal Diseases and Depression According to the New Classification

Ahu Dikilitaş1, Şehrazat Evirgen2, Fatih Karaaslan1
1Department Of Periodontology, Usak University, Usak, Turkey
2Department Of Oral and Maxillofacial Radiology, Usak University, Usak, Turkey

INTRODUCTION: Periodontal diseases are classified as Periodontal and Peri-implant disease and conditions according to the 2017 World Workshop. With this new classification, gingival healthy patients (GH) were divided into 2 different groups, including gingival health in stable periodontium and reduced but healthy periodontium. Depression is one of the most common psychiatric diseases. The aim of this study to assessment the relationship between oral health and depression with this new classification and to show the effect of depression on patients with gingival disease and initial periodontitis.
METHODS: This study consists of questionnaires and clinical evaluations which determine plaque index (PI), gingival index (GI), bleeding index, Bop index, probing pocket depth, clinical attachment level. The questionnaire was based on demographic information and Beck Depression Inventory. Patients were evaluated who have clinical gingival healthy (s-GH), reduced but healthy periodontium (R-GH), gingivitis (G) and stage I periodontitis (SI-P) by used Beck Depression Inventory
RESULTS: The mean age of 119 participants was 33.41 ± 6.66 years ranging from 22 to 50 year-old in this study. There was no significant statistically relationship between age,gender and depression symptoms. Depression was associated PI(Plak ındex), Gıngıval Index, BOP Index, and PD. p=0.000
DISCUSSION AND CONCLUSION: A statistically relationship between depresif symptoms and periodontitis was found.

Keywords: Depression, Periodontal index, periodontal diseases

Ahu Dikilitaş, Şehrazat Evirgen, Fatih Karaaslan. Assessment of the Relationship Between Periodontal Diseases and Depression According to the New Classification. EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(2): 115-121

Sorumlu Yazar: Şehrazat Evirgen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale