e-ISSN 1302-7476
Restoratif Cam İyonomer Simanlarda Güncel Yaklaşımlar [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2016; 37(2): 54-65 | DOI: 10.5505/eudfd.2016.38358

Restoratif Cam İyonomer Simanlarda Güncel Yaklaşımlar

Özgür KANIK1, L. Şebnem TÜRKÜN2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar
2Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Geleneksel kavite açma yönteminde, çürük ve çürükten etkilenmiş diş dokularının tamamen uzaklaştırılması esasken; günümüzde sağlıklı ve remineralize olma potansiyeli olan çürükten etkilenmiş diş dokularını kaldırmadan, sadece yumuşak ve denatüre çürük tabakasının uzaklaştırılması esasına dayanan minimal invaziv yaklaşım ön plana çıkmaktadır. Minimal invaziv yaklaşımın kabul görmesiyle birlikte, remineralizasyon potansiyeline sahip restoratif materyaller önem kazanmıştır. Günümüzde önemli olan sadece dişin restore edilmesi değil, restorasyon sonrası mevcut dokunun tekrar invaziv bir işleme gerek kalmaksızın uzun süreli korunmasıdır. Bu nedenle yapılacak olan restorasyonun estetik özelliklerinin yanı sıra, fiziksel ve mekanik özellikleri de büyük önem taşımaktadır. Cam iyonomer simanlar tanıtılmasından bu yana farklı klinik uygulamalar için kullanılmışlardır. Son zamanlarda daimi restorasyon materyali olarak amalgam ve kompozit rezinler yerine cam iyonomer simanların kullanılması fikri ön plana çıkmıştır. Bu derleme, restoratif materyal olarak kullanımı artmakta olan cam iyonomer simanlardaki yenilikleri bir arada sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cam iyonomer siman, kompomer, yüksek viskoziteli cam iyonomer siman, giomer, nano-iyonomer

Recent Approaches In Restorative Glass Ionomer Cements

Özgür KANIK1, L. Şebnem TÜRKÜN2
1Department of Restorative Dentistry, School of Dentistry, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Restorative Dentistry, School of Dentistry, Ege University, İzmir, Turkey

While removing caries and all affected tooth structure is essential in conventional cavity preparation techniques, nowadays with the minimal invasive concept, only soft and denatured caries lesions are removed leaving behind healthy and affected tooth structures. As minimal invasive procedures became widely accepted, restorative materials with remineralisation potential are getting more popular. Today restoring the tooth is not the only objective, it is also important to protect the existing tooth structures from any invasive treatment procedures for a long-time period. For that purpose, beside of being aesthetic, the restorative material of choice has to have good physical and mechanical properties. Glass ionomer cements were used for various clinical procedures since their introduction into the market. In recent years, glass ionomer cements are getting popular as posterior direct restorative material instead of amalgam and resin composites. This review presents the novelty about glass ionomer cements used as restorative material.

Keywords: Glass ionomer cement, compomer, highly viscous glass ionomer cement, giomer, nano-ionomer

Özgür KANIK, L. Şebnem TÜRKÜN. Recent Approaches In Restorative Glass Ionomer Cements. EÜ Dişhek Fak Derg. 2016; 37(2): 54-65

Sorumlu Yazar: Özgür KANIK, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale