e-ISSN 1302-7476
Farklı Niti Enstrümantasyon Sistemlerinin Ve Yerçekiminin Apikalden Taşan Yıkama Solüsyonu Miktarına Etkisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(1): 39-45 | DOI: 10.5505/eudfd.2018.37039

Farklı Niti Enstrümantasyon Sistemlerinin Ve Yerçekiminin Apikalden Taşan Yıkama Solüsyonu Miktarına Etkisi

Seniha Miçooğulları Kurt, Burcu Şerefoğlu, Gözde Kandemir Demirci, Mehmet Kemal Çalışkan
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada dört farklı NiTi enstrümantasyon sisteminin ve yerçekiminin apikalden taşan yıkama solüsyonu miktarı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 104 adet diş Twisted File Adaptive (TFA), ProTaper Next (PTN), WaveOne (WO) and WaveOne Gold (WOG) olmak üzere 4 gruba (n=26) ve her grup kendi içinde alt çene ve üst çene olmak üzere iki alt gruba (n=13) ayrıldı. Alt ve üst çene pozisyonlarını taklit etmek için özel bir düzenek kullanıldı. Her sistemle uygulanan kök kanal genişletmesi sırasında apikalden taşan yıkama solüsyonunu toplamak amacıyla önceden ağırlığı belirlenmiş cam tüpler ve 10-5 hassas tartı kullanıldı. Taşan yıkama solüsyonunun miktarı son ağırlıktan ilk ağırlık çıkartılarak belirlendi ve elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Tüm sistemlerde yıkama solüsyonu taşması meydana geldi ve her iki konumda da sistemler arasında istatistiksel fark gözlenmedi (P > 0.05). Her sistem tipi için yer çekiminin apikalden taşan yıkama solüsyonu miktarı üzerinde etkisi olmadığı gözlendi (P > 0.05). Eğe sistemleri göz önünde bulundurulmadığında, alt çenede üst çeneye göre anlamlı düzeyde daha fazla taşkınlık meydana geldi (P <.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada kullanılan her enstrümantasyon sistemi apikalden solüsyon taşmasına neden oldu. Eğe sistemleri tek tek değerlendirildiğinde yerçekiminin taşan solüsyon miktarına etkisi olmazken, tüm dişler değerlendirildiğinde yerçekiminin taşan irigasyon miktarını arttırdığı tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: apikal ekstrüzyon, irrigasyon, NiTi eğe sistemleri, yerçekimi

Effect Of Different Niti Systems And Gravity On The Apical Irrigant Extrusion

Seniha Miçooğulları Kurt, Burcu Şerefoğlu, Gözde Kandemir Demirci, Mehmet Kemal Çalışkan
Ege University, Faculty Of Dentistry, Department Of Endodontics, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim was to evaluate the influence of different NiTi instrumentation systems and the gravity on the amount of apical irrigant extrusion.
METHODS: 104 root canals were assigned to four groups (n=26) as follows: Twisted File Adaptive (TFA), ProTaper Next (PTN), WaveOne (WO) and WaveOne Gold (WOG) systems. Each group was divided into two subgroups (n=13) of maxillary and mandibular location, and an experimental model was used to simulate the upper and lower jaws. Extruded irrigant was collected into preweighed glass tubes and the amount of irrigant was determined using a 10-5 microbalance. The final measurement of extruded irrigant was calculated by subtracting the initial weight from the post-operative weight. The final weights analysed statistically.
RESULTS: All systems caused irrigant extrusion and there was no significant difference between the instruments in both location (P > 0.05). The gravity had no impact in all systems (P > 0.05). When teeth were evaluated in general, significantly more irrigant were extruded in the mandibular location (p < 0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: All instrumentation systems caused apical extrusion of irrigant. Although the gravity did not affect the amount of irrigant in all systems, irrespective of the instruments, significantly more irrigant were extruded in the mandibular location.

Keywords: apical extrusion, gravity, irrigation, NiTi systems

Seniha Miçooğulları Kurt, Burcu Şerefoğlu, Gözde Kandemir Demirci, Mehmet Kemal Çalışkan. Effect Of Different Niti Systems And Gravity On The Apical Irrigant Extrusion. EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(1): 39-45

Sorumlu Yazar: Seniha Miçooğulları Kurt, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale