e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Ağız Gargaralarının Diş Dokusu ve Feldspatik Seramik Restorasyonlarda Oluşturduğu Renk Değişikliklerinin Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(3): 163-168 | DOI: 10.5505/eudfd.2019.93898

Ağız Gargaralarının Diş Dokusu ve Feldspatik Seramik Restorasyonlarda Oluşturduğu Renk Değişikliklerinin Değerlendirilmesi

Akın Aladağ1, Makbule Heval Şahan1, Rahime Tüzünsoy Aktaş1, Niler Özdemir Akkuş2
1Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, İzmir
2Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Sıklıkla kullanılan üç farklı ağız gargarasının ve kontol grubu olarak distile suyun kullanıldığı, doğal diş dokusunda ve feldispatik seramik yüzeyinde oluşturduğu renk değişikliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 80 hasta katıldı ve rastgele 4 gruba ayrıldı. 3 gruptaki hastaya farklı ağız gargaralarını kullanmaları, kontrol grubuna serum fizyolojik kullanması önerildi. Gargara kullanmaya başlamadan önce renk değerleri spektrofotometre kullanılarak ölçüldü. 7 gün sonra tüm hastalarda renk ölçümleri tekrarlandı. Ölçümler tamamlandıktan sonra ΔE* değerleri hesaplandı.Renk değişimlerinin istatistiksel analizi çift yönlü varyans analizi ile (Two-way ANOVA) α=.05 önem seviyesinde yapıldı.
BULGULAR: Test edilen gargaraların mine yüzeyinde oluşturduğu renklenme değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Farklı ağız gargaralarının seramik yüzeyinde oluşturduğu renk değişikliklerinin ΔE değeri istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (P>.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yapılan çalışmada, seramik yüzeylerde ağız gargaralarının kontrol grubuna göre farklı düzeylerde renklenmelere sebep olduğu sonucu elde edildi.

Anahtar Kelimeler: Ağız gargaraları, renk değişimi, spektrofotometre

Evaluation of Different Mouthrinses on The Color Stability of Natural Teeth and Feldspathic Ceramic

Akın Aladağ1, Makbule Heval Şahan1, Rahime Tüzünsoy Aktaş1, Niler Özdemir Akkuş2
1Ege University Faculty Of Dentistry Department Of Prosthodontics, Izmir
2Okan University Faculty Of Dentistry Department Of Prosthodontics, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the effects of 3 commercially available mouth rinses and distilled water as a control group on the color stability of dental ceramic and enamel.
METHODS: Eighty subjects were enrolled in this study and randomly divided into four groups. Three group prescribed the use of 3 different mouthrinse and as a control group used distilled water. Color values of dental ceramic and enamel were recorded at baseline with a spectrophotometer according to the CIE L*a*b* coordinates. After seven days, the color values of all subjects were re measured and the color change value ΔE* was calculated. Data were analyzed using a 2-way analysis of variance at a significance level of.05.
RESULTS: There were no significant differences among color change of enamel. The difference between ΔE values obtained from different mouthwashes and feldspathic ceramic was not statistically significant. (P>.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the study, it was concluded that the mouthrinses on ceramic surfaces caused different levels of coloration than the control group.

Keywords: Mouthrinse, color stability, spectrophotometer

Akın Aladağ, Makbule Heval Şahan, Rahime Tüzünsoy Aktaş, Niler Özdemir Akkuş. Evaluation of Different Mouthrinses on The Color Stability of Natural Teeth and Feldspathic Ceramic. EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(3): 163-168

Sorumlu Yazar: Makbule Heval Şahan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale