e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
COVID-19 Geçirmiş Periodontal Hastalıklı Bireylerde Tükürük Total Oksidan Kapasite, Antioksidan Kapasite ve Oksidatif Stres İndeksi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2024; 45(1): 17-24 | DOI: 10.5505/eudfd.2024.92668

COVID-19 Geçirmiş Periodontal Hastalıklı Bireylerde Tükürük Total Oksidan Kapasite, Antioksidan Kapasite ve Oksidatif Stres İndeksi

Özlem Fentoğlu1, Hasan Basri Savaş3, Hikmet Orhan4, İrem Tosun Balcı2
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı Ankara, Türkiye.
2Periodontoloji Uzmanı, Burdur, Türkiye.
3Mardin Artuklu Üniversitesi, Tıp fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Mardin
4Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Isparta

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, COVID-19 geçirmiş periodontal hastalıklı bireylerde total antioksidan kapasite (TAK), total oksidan kapasite (TOK) ve oksidatif stres indeksi (OSİ) seviyelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma polülasyonumuzu sistemik olarak sağlıklı gingivitisli ve periodontitisli toplam 76 birey oluşturdu. Tüm çalışma popülasyonunun COVID-19 öyküsü kayıtları alınarak, tükürük örnekleri elde edildi. Gingival indeks (Gİ), plak indeksi (Pİ), sondlama cep derinliği (SCD), sondlamada kanama yüzdesi ve klinik ataçman seviyesi (KAS)’ ni içeren klinik periodontal ölçümleri kaydedildi. Tükürük TAK ve TOK seviyeleri spektrofotometrik olarak değerlendirildi. Veriler SPSS Statistics 20.0 programı ile analiz edildi.
BULGULAR: COVID-19 geçirmiş grup C(+), geçirmemiş gruba C(-) göre artmış klinik periodontal parametreler (Pİ, Gİ, SCD), TOK ve oksidatif stres indeksi (OSİ) gösterirken, periodontitis mevcudiyetinde KAS' indeki artış ve TAK değerlerindeki azalma anlamlı idi (sırasıyla, p = 0.036 ve p =0,016). C(+) grubunun % 65’ i evre 2 ve 3 periodontitise sahipken, C(-) grupta bu oran % 17 di (p <0.05). C(+) gingivitisli grup, periodontitisli gruba oranla artmış TAK, TOK ve OSI değerleri gösterdi (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız, COVID-19 ve periodontal hastalık ilişkisinin oksidatif stres yönüyle değerlendirildiği ilk çalışma olup, geniş popülasyonlarda yürütülecek vaka kontrollü çalışmalar, iki hastalık ilişkisinin mekanistik yönüne dikkat çekilerek, halk sağlığı adına önemli bir adım oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, periodonttal hastalık oksidatif stres, total oksidan kapasite, total antioksidan kapasite

In Individuals with Periodontal Disease and COVID-19: Saliva Total Oxidative Capacity, Antioxidant Capacity, and Oxidative Stress Index

Özlem Fentoğlu1, Hasan Basri Savaş3, Hikmet Orhan4, İrem Tosun Balcı2
1Süleyman Demirel University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Isparta, Turkey.
2Periodontologist, Burdur, Turkey.
3Mardin Artuklu Üniversitesi, Tıp fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Mardin
4Süleyman Demirel Üniversitesi, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Isparta, Turkey.

INTRODUCTION: It was aimed to evaluate the total antioxidant capacity (TAC), total oxidant capacity (TOC) and oxidative stress index (OSI) in periodontal disease and COVID-19.
METHODS: A total of 76 individuals with systemically healthy constituted our study population. A history of COVID-19 was obtained. The periodontal measurements including gingival index (GI), plaque index (PI), probing pocket depth (PPD), percentage of bleeding on probing, and clinical attachment level (CAL) were recorded. Salivary TAC and TOC levels were evaluated spectrophotometrically. Data were analyzed with SPSS Statistics 20.0 program.
RESULTS: While group with COVID-19 (C+) had increased PI, GI, PPD, TOC and OSI compared to group who had not experienced COVID-19 (C-), the increase in CAL and the decrease in TAC values was significant in the presence of periodontitis (p = 0.036 and p = 0.016, respectively). 65% of the C(+) group had stage 2 and 3 periodontitis, while this rate was 17% in the C(-) group (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study is the first regarding the relationship between COVID-19 and periodontal disease via oxidative stress. The case-controlled studies to be conducted in large populations will constitute an important step for public health by drawing attention to the mechanistic aspect of relationship between the two diseases.

Keywords: COVID-19, periodontal disease, oxidative stress, total oxidant capacity, total antioxidant capacity

Özlem Fentoğlu, Hasan Basri Savaş, Hikmet Orhan, İrem Tosun Balcı. In Individuals with Periodontal Disease and COVID-19: Saliva Total Oxidative Capacity, Antioxidant Capacity, and Oxidative Stress Index. EÜ Dişhek Fak Derg. 2024; 45(1): 17-24

Sorumlu Yazar: Özlem Fentoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale