e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Sistemik Hastalık Varlığının Dental Tedavi Gereksinimi İle Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2017; 38(1): 54-61 | DOI: 10.5505/eudfd.2017.89814

Sistemik Hastalık Varlığının Dental Tedavi Gereksinimi İle Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi

Elif Şener1, Ceyda Gürhan1, Ezgi Coşgun2, Ali Mert3, B.güniz Baksı1
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi AD, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi Biyoistatistik Ve Tıbbi Bilişim AD, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın birincil amacı kliniğe başvuran erişkin hastalarda en sık karşılaştığımız sistemik hastalıkları belirlemek,ikincil amacı ise dental patoloji varlığı ve buna bağlı dental tedavi gereksiniminin yaşam kalitesi üzerine etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hazırlanan anket formuna katılımcıların demografik bilgi, medikal anamnez ve dental durumları kaydedildikten sonra mevcut dental patoloji ve buna bağlı dental tedavi gereksinimleri (periodontal, protetik, restoratif ve/veya cerrahi) belirlenip, dental tedavi gereksinimlerinin yaşam kalitesi üzerine etkisi 3 temel kategori (beslenme alışkanlıkları, sosyal ilişkiler, psikoloji) üzerinden 4 dereceli bir skala yardımıyla skorlandı. Veriler tanımlayıcı istatistikler ve Pearson ki kare analizi kullanılarak analiz edildi. (p < 0.05).
BULGULAR: Katılımcıların %24’ünde en az bir sistemik hastalık varlığı saptandı. Periodontal hastalıklar en sık karşılaşılan dental patoloji iken (%75), en sık görülen sistemik hastalık kalp-damar hastalıklarıydı (%29). Sistemik hastalık varlığı ve birçok dental patoloji arasında ilişki bulunamazken (p>0.05), anlamlı ilişki saptanan tek faktörün protetik tedavi gereksinimi olduğu belirlendi (p=0.01). Dental tedavi gereksiniminin yaşam kalitesi üzerine etkisi değerlendirildiğinde, beslenme alışkanlıkları ve hasta psikolojisi arasında anlamlı bir ilişki saptanan dental patolojinin yine protetik tedavi gereksinimi olduğu belirlendi (p=0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sistemik hastalık ve diş hastalıkları arasındaki ilişkiyi etkileyen en önemli faktör protetik tedavi gereksinimidir. Yaşam kalitesi değişkenlerinden beslenme alışkanlıkları ve hasta psikolojisi üzerine de yine en etkili dental patolojinin protetik tedavi gereksinimi olduğu göze çarpmaktadır.

Anahtar Kelimeler: dental sağlık, sistemik hastalık, yaşam kalitesi

Evaluation Of The Impact Of Systemic Diseases On Dental Treatment Need And Quality Of Life

Elif Şener1, Ceyda Gürhan1, Ezgi Coşgun2, Ali Mert3, B.güniz Baksı1
1Department of Oral And Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Ege University, Izmir, Turkey
2school of Dentistry, Ege University, Izmir, Turkey
3Department of Statistics, Faculty of Science, Ege University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The first aim of this study was to identify systemic diseases that we encountered most frequently in adult patients, while the second one was to assess the impact of presence of dental pathology and accordingly treatment needs on quality of life.
METHODS: A questionnaire was administered to 565 patients admitted to the Department of Oral and Maxillofacial Radiology. Demographic variables, medical histories and dental status of the participants were recorded. Additionaly, participants were ranked on a four-point confidence scale with regard to the impact of their dental treatment needs (periodontal, prosthetic, restorative and surgery) on three main categories (nutrition, social behaviors and psychological well-being) according to their quality of life using a particular questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson Chi square analysis (p < 0.05).
RESULTS: Twenty-four percent of the participants had at least one systemic disease. The most common systemic disease was cardio-vascular diseases (29%), while periodontal disease was the mostly encountered pathology (%75). The only significant relation was found between systemic disease and numerous tooth loss, accordingly prosthetic treatment need (p=0.01). The only dental pathology that revealed significant relationship for nutrition and psychological well-being variables was numerous tooth loss (accordingly prosthetic treatment need) (p=0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The major factor affecting the relationship between systemic and dental diseases was numerous tooth loss, in other words prosthetic treatment need. Prosthetic treatment need also has the major impact on the nutrition and psychological well-being variables of quality of life.

Keywords: dental health, systemic disease, quality of life

Elif Şener, Ceyda Gürhan, Ezgi Coşgun, Ali Mert, B.güniz Baksı. Evaluation Of The Impact Of Systemic Diseases On Dental Treatment Need And Quality Of Life. EÜ Dişhek Fak Derg. 2017; 38(1): 54-61

Sorumlu Yazar: Ceyda Gürhan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale