e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Oral Liken Planus Hastalarındaki Stres Düzeyinin State-Trait Anxiety Inventory Scale-II (STAI-II) Ölçeği Kullanılarak Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(3): 231-236 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.81567

Oral Liken Planus Hastalarındaki Stres Düzeyinin State-Trait Anxiety Inventory Scale-II (STAI-II) Ölçeği Kullanılarak Değerlendirilmesi

Ceyda Gürhan1, Özgün Özçaka2, Betül Karaca3, Hülya Cankaya3, Pelin Güneri3
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Muğla
2Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Oral liken planus (OLP) hastalarının stres düzeylerinin STAI-II (State-Trait Anxiety Inventory-Durumluk Sürekli Aksiyete Ölçeği-II) kullanılarak belirlenmesi ve sağlıklı grup ile karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Klinik ve histopatolojik olarak OLP tanısı almış hastalar test grubuna, kliniğe rutin kontrol amacıyla başvuran ve oral mukozal lezyonu bulunmayan hastalar ise kontrol grubuna dahil edildiler. Tüm katılımcılardan STAI-II ölçeğini doldurmaları istendi. Demografik veriler ve STAI-II değerleri ki- kare testi ile, STAI-II değerlerinin yaş ve cinsiyet ile korelasyonları ise non-parametrik korelasyon analizi ile değerlendirildi.
BULGULAR: OLP grubunun (n=55) %77,7’si kadın %22,3’ü erkekti, grubun yaş ortalaması 52,35 olarak belirlendi. Kontrol grubu (n=40) katılımcılarının %75’i kadın %25’i erkekti ve yaş ortalaması 28,5 idi. OLP grubu yaş ortalaması kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti (p<0,0001). Her iki grup arasında cinsiyet dağılımları arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,87). OLP grubu katılımcılarının ortalama STAI-II değerleri, kontrol grubuna göre anlamlı şekilde daha yüksekti (p=0,03).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Stresin etiyolojik faktör olarak rol oynadığı ağız hastalıklarında dental ve medikal tedavilerle birlikte tamamlayıcı psikolojik tedavilerin de genel protokolde yer alması bu hastalardaki OLP gibi lezyonların remisyonunda faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Liken planus, STAI-II, stres, ansiyete, oral mukozal lezyon

Evaluation of Relationship Between Stress Level and Oral Lichen Planus Using State-Trait Anxiety Inventory Scale-II (STAI-II)

Ceyda Gürhan1, Özgün Özçaka2, Betül Karaca3, Hülya Cankaya3, Pelin Güneri3
1Mugla Sitki Kocman University, Faculty Of Dentistry, Department of Oral And Maxillofacial Radiology, Mugla
2Ege University, Faculty Of Dentistry, Department of Periodontology, Izmir
3Ege University, Faculty Of Dentistry, Department of Oral And Maxillofacial Radiology, Izmir

INTRODUCTION: To determine the level of stress in OLP patients using STAI-II and to compare the results with healthy group.
METHODS: Patients who were clinically and histopathologically diagnosed with OLP were included in the test group while patients who applied for routine control and had no oral mucosal lesions constituted the control group. All participants were asked to fill in the STAI-II scale. Demographic data and STAI-II values of groups were analyzed with the chi-square test while the correlations of between STAI-II values and age/gender were evaluated with non-parametric correlation analysis.
RESULTS: 77.7% of the OLP group were females and 22.3% were males, the mean age of the group was 52.35. 75% of the participants in the control group were female and 25% were male, the mean age was 28.5. The mean age of the OLP group was statistically higher than the control group. There was no significant difference between the two groups in terms of gender distribution. The mean STAI-II values of the OLP group were higher than the control group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In oral diseases which stress is an etiological factor, including psychological treatments in the general protocol along with dental and medical treatments may be beneficial for the remission of OLP lesions.

Keywords: Lichen planus, STAI-II, stress, anxiety, oral mucosal lesion

Ceyda Gürhan, Özgün Özçaka, Betül Karaca, Hülya Cankaya, Pelin Güneri. Evaluation of Relationship Between Stress Level and Oral Lichen Planus Using State-Trait Anxiety Inventory Scale-II (STAI-II). EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(3): 231-236

Sorumlu Yazar: Ceyda Gürhan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale