e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Türkiye'de Dişhekimliği Öğrencilerinin Kanama Kontrolüne Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi: Ulusal Bir Araştırma [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 117-123 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.78309

Türkiye'de Dişhekimliği Öğrencilerinin Kanama Kontrolüne Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi: Ulusal Bir Araştırma

Kevser Sancak1, Mehmet Emre Yurttutan2, Ozan Kaan Venedik3, Serpil Altundoğan2
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara
3Özel Klinik, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi stajı için diş hekimliği fakültesi ders müfredatı kanama kontrolü, anormal kanamaya doğru müdahale, hemostatik ajan bilgisi ve bu konuda yapılan uygulamaları içermelidir. Bu çalışmada, farklı fakültelerden katılan bir grup Türk diş hekimliği öğrencisinin staj süresince klinik uygulama sonrası kanama müdahalesi, hemostatik ajanlar ve antikoagülanlar ile ilgili bilgi ve tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eylül 2018 tarihinden Haziran 2019'a kadar diş hekimliği öğrencilerine üç bölümden oluşan bir anket verildi. Bölüm 1, sekiz soruyla öğrencilerin kanama müdahalesi yeterliliğini sorgulamaktadır. Bölüm 2, öğrencilerin hemostatik ajanlar hakkındaki bilgilerini üç soruyla değerlendirmektedir. Bölüm 3, öğrencilerin antikoagülanlarla ilgili bilgilerini dört soruyla ele almaktadır. Öğrencilerden kanama müdahalesi, hemostatik ajanlar ve antikoagülanlar hakkındaki bilgilerini 1 ila 5 arasında derecelendirmeleri istendi.
BULGULAR: Araştırmaya Türkiye'deki farklı üniversitelerden toplam 1150 öğrenci katılmıştır. Beşinci sınıf öğrencileri tüm sorularda daha iyi performans gösterdi ve toplam puanları istatistiksel olarak anlamlı derecede dördüncü sınıf öğrencilerinden daha yüksekti; erkek öğrenciler kendilerini kız öğrencilere göre daha yüksek puanlamışlardır. Öğrencilerin bilgi düzeyini ölçen 2. ve 3. bölümlerde yüzde oranları 1. bölümdekinden daha yüksek bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diş hekimliği öğrencilerinin kanama, hemostatik ajanlar ve antikoagülanlara karşı tutumu ve bilgisi orta seviyede bulunmuştur. Ayrıca gruptan bağımsız olarak elektrokoter kullanma becerisi tüm öğrencilerde zayıf olarak gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Antikoagülanlar, diş hekimliği eğitimi, kanama, hemostaz, hemostatik ajanlar

Assessment of the Dental Students' Knowledge and Attitudes Toward Bleeding Control in Turkey: A National Survey

Kevser Sancak1, Mehmet Emre Yurttutan2, Ozan Kaan Venedik3, Serpil Altundoğan2
1Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Dentistry, Department Of Oral And Maxillofacial Surgery, Ankara, Turkey
2Ankara University, Faculty of Dentistry, Department of Oral And Maxillofacial Surgery, Ankara, Turkey
3Private Practice, Ankara

INTRODUCTION: The dentistry curriculum for oral and maxillofacial surgery internship should comprise bleeding control, correct intervention to abnormal bleeding, knowledge of hemostatic agents, and applications. This study aimed to determine the level of knowledge and attitudes of a group of Turkish dental students regarding bleeding intervention, hemostatic agents and anticoagulants after clinical practice during internship.
METHODS: A three-part survey was given to dental students from September 2018 to June 2019.Section 1 asked about students’ competence in bleeding intervention with eight questions. Section 2 assessed students’ knowledge of hemostatic agents with three questions. Section 3 addressed students’ knowledge of anticoagulants with four questions. Students were asked to self-rate their knowledge of bleeding intervention, hemostatic agents, and anticoagulants on a scale of 1 to 5.
RESULTS: A total of 1150 students from different universities in Turkey participated in the study. The fifth-year students performed better on all questions, and their total score was statistically significantly higher; male students rated themselves higher than female students. In sections 2 and 3, which measure the knowledge level of students, the percentage rates were higher than in section1.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The dental students’ attitude toward and knowledge of bleeding, hemostatic agents and anticoagulants were at a moderate level. In addition, regardless of the group, the ability to use electrocautery was poor in all students.

Keywords: Anticoagulants, Education, Dental; Hemorrhage; Hemostasis; Hemostatics; Self-Assessment; Students, Dental

Kevser Sancak, Mehmet Emre Yurttutan, Ozan Kaan Venedik, Serpil Altundoğan. Assessment of the Dental Students' Knowledge and Attitudes Toward Bleeding Control in Turkey: A National Survey. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 117-123

Sorumlu Yazar: Kevser Sancak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale