e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Periodontal Hastalıklarda Tükürük Total Antioksidan Kapasitesinin Ölçülmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(3): 165-174 | DOI: 10.5505/eudfd.2018.75537

Periodontal Hastalıklarda Tükürük Total Antioksidan Kapasitesinin Ölçülmesi

Gökçen Ateş, Habibe Öztürk
Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

GİRİŞ ve AMAÇ: Periodontal hastalıklar, artmış oksidatif stres ve azalmış antioksidan seviyeleri ile ilişkilendirilmektedir. Fakat azalmış antioksidan seviyelerinin, periodontal hastalığın sebebi ve/veya sonucu olup olmadığı bilinmemektedir. Çalışmamızın amacı, kronik periodontal hastalığı olan bireylerde, periodontal başlangıç tedavisinin, tükürük ve plazma total antioksidan seviyelerini nasıl etkilediğini karşılaştırmalı olarak incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda 27 kontrol ve 24 kronik periodontitise sahip birey dahil edilmiştir. Tüm bireylerden başlangıçta ve periodontitisli bireylerden tedavi sonrası 2 ve 6. aylarda tükürük ve kan örnekleri alınmıştır. Total antioksidan seviyesi troloksa eşdeğer antioksidan kapasitenin ölçümü ile belirlenmiştir.
BULGULAR: Sigara içmeyen periodontal hastalıklı grubun tükürük ve plazma total antioksidan seviyeleri kontrol grubundan düşük bulunmuş olsa da, istatistiksel anlamlılığa ulaşmamıştır. Sigara içen kontrol grubu ise diğer tüm gruplardan bütün ölçüm dönemlerinde, hem tükürük hem plazma total antioksidan değerleri açısından, istatistiksel olarak yüksek bulunmuştur. Tedavi sonunda sigara içmeyen ve periodontal hastalıklığı olan grubun, antioksidan seviyeleri artarak kontrol grubuna yaklaşmıştır. Sigara içen ve periodontal hastalığı olan grupta da tedavi sonrasında benzer şekilde antioksidan değerleri artmış olmasına rağmen sigara içen kontrol grubuyla arasındaki istatistiksel fark korunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Periodontal hastalıklarda düşük bulunan antioksidan seviyelerinin, periodontal tedavi ile sağlıklı bireylerin seviyesine ulaşabildiği ve periodontal hastalıklardaki düşük antioksidan değerlerinin periodontal hastalığın bir sonucu olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: total antioksidan kapasite, tükürük, plazma, reaktif oksijen türevleri, periodontal hastalık

Detection of Total Antioxidant Capacity of Saliva in Periodontal Diseases

Gökçen Ateş, Habibe Öztürk
Canakkale Oral Health Care Center

INTRODUCTION: it is not clear that the decreased levels of antioxidants are the effect or the cause of the periodontal disease. Our aim is to find out how periodontal tratment affects the saliva and plasma antioxidant levels of periodontally affected patients, in relation to the antioxidant levels of the controls.
METHODS: In our study 24 periodontitis and 27 heathy controls, which were also grouped by their smoking status, were icluded. Saliva and blood samples were collected before, 2 and 6 months after the periodontal treatment. The total antioxidant levels were measured by the trolox equivalent antioxidant assay.
RESULTS: Eventhough the saliva and plasma antioxidant concentrations were lower in the non-smoking periodontitis subjects, it was not statistically significant. Both saliva and plasma antioxidant levels of the smoker controls were statistically higher than other groups at all times. After the treatment, the antioxidant levels of the non-smoker periodontitis subjects has raised to reach the levels of the non-smoker controls. The antioxidant levels of the smoker controls remained statistically higher than the smoker periodontitis subjects.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We conclude that, the low antioxidant levels found in periodontitis subjects are the result of periodontal disease and could be restored to the control subject levels with proper periodontal treatment.

Keywords: total antioxidant capacity, saliva, plasma, reactive oxygen species, periodontal disease

Gökçen Ateş, Habibe Öztürk. Detection of Total Antioxidant Capacity of Saliva in Periodontal Diseases. EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(3): 165-174

Sorumlu Yazar: Gökçen Ateş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale