e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Yapay S Kanallarda Bir El Aleti ve İki Döner Aletin Şekillendirme Etkileri [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2013; 34(2): 92-98 | DOI: 10.5505/eudfd.2013.75047

Yapay S Kanallarda Bir El Aleti ve İki Döner Aletin Şekillendirme Etkileri

Gül Çelik Ünal1, Murat Maden1, Erdal Sarıtekin1, Tuğba Işıdan1, Hikmet Orhan2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, yapay S kanallarda ProFile, ProTaper ve Ni-TiFlex kanal aletlerinin şekillendirme özelliklerinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEMLER: 30 adet S –kanal, ProFile, ProTaper/ProFile kombinasyonu ve ProTaper/Ni-TiFlex kombinasyonu ile apikal genişlik ISO 30 olacak şekilde genişletildi. İlk ve son görüntüler 12 farklı seviyede, Autocad 2007 bilgisayar programı ile analiz edildi. Veriler, varyans analizi ve t-test kullanılarak istatiksel olarak analiz edildi (p=0.05).
BULGULAR: ProTaper/Ni-TiFlex kombinasyonunun daha fazla materyal kaldırdığı gözlenmiştir (p<0.05). Transportasyon miktarı azdan çoğa doğru koronal bölgede, ProTaper/Ni-TiFlex, ProFile, ve ProTaper/ProFile; birinci kurvatörde, ProTaper/ProFile, ProFile, ve ProTaper/Ni-TiFlex ve apikal kurvatörde, ProFile, ProTaper/ProFile, ve ProTaper/Ni-TiFlex olarak belirlenmiştir (P<0.05). Alet kırılması gözlenmemiştir. ProFile grubunda 3 adet basamak oluşumu, ProTaper/Ni-TiFlex grubunda ise 8 adet basamak ve zip oluşumu belirlenmiştir.
SONUÇ: ProFile grubu belirgin olarak orijinal kanal uzunluğunu daha iyi ve daha hızlı bir şekilde korumuştur (p<0.05). ProTaper ile koronal bölümde daha fazla elde edilen genişletmenin apikal transportasyon üzerine pozitif etkisi varmış gibi görünmesine rağmen, ProTaper’ın kombinasyonlarıyla elde edilen kanal şekillerinin hala yetersiz olduğu belirlenmiştir. Koronalden apekse doğru aşamalı olarak çapın azaldığı kesintisiz bir huni şekli maalesef hiçbir grupta gözlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Döner aletler, ProFile, ProTaper, şekillendirme etkileri, S şekilli kanallar

The Shaping Effects of A Hand and Two Rotary İnstruments in Simulated S-Shaped Canals

Gül Çelik Ünal1, Murat Maden1, Erdal Sarıtekin1, Tuğba Işıdan1, Hikmet Orhan2
1Suleyman Demirel University Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Isparta
2Suleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Public Health, Isparta

OBJECTIVE: This study aimed to compare the ability of ProFile, ProTaper and Ni-TiFlex to shape simulated S-shaped canals.
METHODS: Thirty canals were instrumented to apical size 30 with ProFile, ProTaper/ProFile, and ProTaper/Ni-TiFlex. An assessment of pre- and post-instrumentation images at 12 different levels was analyzed with Autocad 2007. Data were analyzed by using an analysis of variance and t-test (p=0.05).
RESULTS: In general, ProTaper/Ni-TiFlex removed more material (p<0.05). The transportation, in ascending order was as follows: At coronal zone, ProTaper/Ni-TiFlex, ProFile, and ProTaper/ProFile; at first curvature, ProTaper/ProFile, ProFile, and ProTaper/Ni-TiFlex; and at apical curvature, ProFile, ProTaper/ProFile, and ProTaper/Ni-TiFlex (P<0.05). No instrument fractured. Three ledges for ProFile and seven ledges and zips for ProTaper/Ni-TiFlex were determined.
CONCLUSION: ProFile maintained the original working length significantly better and faster (p<0.05). Despite extensibility provided by ProTaper in the coronal part of the canal were appeared had positive effects on apical transportation, the canal shapes created with these combinations were still poor. Unfortunately, a continuous funnel shape, with diameter decreasing gradually from the orifice to the apex, was not obtained in any of the groups.

Keywords: Rotary instruments, ProFile, ProTaper, shaping effect, S-shaped canals

Gül Çelik Ünal, Murat Maden, Erdal Sarıtekin, Tuğba Işıdan, Hikmet Orhan. The Shaping Effects of A Hand and Two Rotary İnstruments in Simulated S-Shaped Canals. EÜ Dişhek Fak Derg. 2013; 34(2): 92-98

Sorumlu Yazar: Gül Çelik Ünal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale