e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Diş Çürüğünün Tanımı, Etiyolojisi, Risk Faktörleri ve Sınıflandırması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2024; 45(1): 45-52 | DOI: 10.5505/eudfd.2024.75010

Diş Çürüğünün Tanımı, Etiyolojisi, Risk Faktörleri ve Sınıflandırması

Merve Nezir, Suat Özcan
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Ankara

Diş çürüğü insanlarda sıklıkla görülen enfeksiyöz mikrobiyal bir hastalıktır. Diş çürüğünün etiyolojisinde birçok faktör etkili olabilmektedir. Bunların başında diş yapısı, fermente olabilen karbonhidrat, zaman ve karyojenik mikroorganizma olmak üzere 4 temel faktör bulunmaktadır. Diş çürüğünün önlenebilmesi için etiyolojik faktörlerin kontrol altına alınması gerekmektedir. Diş çürüğünün kontrol altına alınmasında risk faktörlerinin bilinmesi kritik öneme sahiptir. Çürük risk faktörleri arasında; tükürük, diyet, flor, oral biyofilm, ağız hijyeni, yaşam tarzı ve sosyoekonomik durum gibi birçok faktör yer almaktadır. Diş çürüğü meydana geldikten sonra müdahale edilmezse ilerleyici bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle hem çürük oluşumu gerçekleşmeden önce hem de çürük başlangıç seviyesindeyken önleyici ve durdurucu tedaviler önem kazanmaktadır. Söz konusu tedavilerin planlanabilmesi için öncelikle bireyin çürük riskinin belirlenmesi gerekmektedir. Bireyler çürük risklerine göre düşük risk grubu, orta risk grubu ve yüksek risk grubu olarak ayrılabilmektedir. Özellikle yüksek risk grubunda ve orta risk grubunda çürük önleyici ve durdurucu tedavilerin önemi büyüktür. Diş çürükleri hem tanımlanmasını kolaylaştırmak hem de önlenmesi veya durdurulmasında en uygun dental tedaviyi belirlemek amacıyla çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Diş çürüğü, tükürük, biyofilm, demineralizasyon

Definition, Etiology, Risk Factors and Classification of Dental Caries

Merve Nezir, Suat Özcan
Gazi University Faculty Of Dentistry, Department Of Restorative Dentistry

Dental caries is a common infectious microbial disease in humans. Many factors can be effective in the etiology of dental caries. At the beginning of these, there are 4 basic factors: tooth structure, fermentable carbohydrates, time and cariogenic microorganism. Etiological factors must be controlled in order to prevent dental caries. Knowing the risk factors is critical in controlling dental caries. Caries risk factors include many different factors; such as saliva, diet, fluoride, oral biofilm, oral hygiene, lifestyle and socioeconomic status. If dental caries is not intervened after it occurs, it has a progressive feature. For this reason, preventive and interceptive treatments become important both before the formation of caries and at the initial grade of caries. In order to plan the treatments in question, the caries risk of the individual must first be determined. Individuals can be divided into low risk group, medium risk group and high risk group according to their caries risk. Especially in the high risk group and medium risk group, caries prevention and interception have great importance. Dental caries have been classified in various ways both to facilitate its identification and to determine the most appropriate dental treatment to prevent or intercept it.

Keywords: Dental caries, saliva, biofilm, demineralization

Merve Nezir, Suat Özcan. Definition, Etiology, Risk Factors and Classification of Dental Caries. EÜ Dişhek Fak Derg. 2024; 45(1): 45-52

Sorumlu Yazar: Merve Nezir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale