e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Şiddetli Erken Çocukluk Çağı Çürükleri Görülen Çocuklarda Genel Anestezi Altında Yapılan Diş Tedavilerinin Ağız Sağlığı ile İlişkili Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(3): 237-245 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.68916

Şiddetli Erken Çocukluk Çağı Çürükleri Görülen Çocuklarda Genel Anestezi Altında Yapılan Diş Tedavilerinin Ağız Sağlığı ile İlişkili Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Merve Bayram1, Beyza Ballı Akgöl2
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İstanbul
2Antalya Bilim Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, şiddetli erken çocukluk çağı çürükleri (Ş-EÇÇ) görülen çocuklarda genel anestezi (GA) altında gerçekleştirilen diş tedavilerinin çocukların ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesi üzerindeki etkisini (OHRQoL) belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ş-EÇÇ nedeniyle GA altında diş tedavisi görmüş 72 aydan daha küçük çocuk hastalar ve ebebeynleri bu prospektif çalışmaya dahil edildi. Çocukların ay olarak yaşı, cinsiyeti, Amerikan Anesteziyoloji Derneği (ASA) sınıflamasına göre hasta grubu, dmft indeksi, yapılan tedavi tipleri, işlem süresi, katılımcı ebeveyn bilgileri, ebeveynin eğitim düzeyi gibi demografik bilgiler kaydedildi. Çocukların OHRQoL’sini ölçmek amacıyla Erken Çocukluk Çağı Ağız Sağlığı Etki Ölçeği (ECOHIS), çocukların diş tedavisi öncesinde ve 1 ay sonrasında ebeveynler tarafından yanıtlandı. İstatistiksel analizde bağımsız örneklem t-testi ve Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanıldı.
BULGULAR: Toplam ECOHIS skoru ve alt alanlara ait skorlar, GA tedavisinden sonra istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalmıştır (p<0.05). “Çocuk benlik bilinci/sosyal etkileşim’’ ile “aile fonksiyon’’ alt alanlarında orta düzeyde değişim saptanırken diğer alt alanlarda büyük düzeyde değişim saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ş-EÇÇ’den yakınan çocuklarda, kapsamlı diş tedavilerinin GA altında gerçekleştirilmesi çocukların OHRQoL’sini ve ebeveynleri olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Diş çürükleri, genel anestezi, yaşam kalitesi

Effect of Dental Treatment Under General Anesthesia on Oral Health Related Quality of Life in Children with Severe Early Childhood Caries

Merve Bayram1, Beyza Ballı Akgöl2
1Department of Pedodontics, School of Dentistry, Istanbul Medipol University, Istanbul Turkey
2Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Antalya Bilim University, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to evaluate oral health related quality of life (OHRQoL) for children requiring dental treatment due to severe early childhood caries (S-ECC) following dental treatment under general anaesthesia (GA).
METHODS: Child patients under 72 months old who have received dental treatment under GA due to S-ECC, and their parents have been included in this study. Demographic information such as; age of the children in months, gender, The American Society of Anesthesiologists (ASA) physical status, dmft index, treatment types, procedure length, participating parent information, parents’ education level have been recorded. Parents have been asked to fill the Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS) to measure QHRQoL of children on baseline and the following month. Independent samples t-test and Wilcoxon signed rank test have been used for statistical analysis.
RESULTS: Total ECOHIS score and scores of subscale domains have reduced following treatment, and this reduction was found statistically significant (p<0.05). A large improvement was observed in all of the domains except the child self-image/social interaction and family function which exhibited a moderate effect size.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study concluded that in cases where children suffer from S-ECC, extensive dental treatment under GA effects children’s QHRQoL and their parents positively.

Keywords: Dental caries, general anesthesia, quality of life

Merve Bayram, Beyza Ballı Akgöl. Effect of Dental Treatment Under General Anesthesia on Oral Health Related Quality of Life in Children with Severe Early Childhood Caries. EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(3): 237-245

Sorumlu Yazar: Merve Bayram, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale