e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Endodontik Tedavili Dişlerde Kısaltılmış Cam Fiber Destekli ve Desteksiz Direkt Posterior Kompozit Restorasyonların Bir Yıllık Klinik Değerlendirmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(3): 205-210 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.48379

Endodontik Tedavili Dişlerde Kısaltılmış Cam Fiber Destekli ve Desteksiz Direkt Posterior Kompozit Restorasyonların Bir Yıllık Klinik Değerlendirmesi

Jusuf Lukarcanin1, İsmail Serhat Sadıkoğlu2, L. Şebnem Türkün3, Murat Türkün3
1Özel Muayenehane, İzmir
2Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Lefke, KKTC
3Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Devital dişlerin restorasyonlarında fiber ile desteklenmiş malzemelerin özellikle kırılma direnci ve polimerizasyon büzülmesi üzerindeki umut verici performansları çeşitli in vitro çalışmalar ile göstermiştir. Bununla birlikte, bu konuyla ilgili yayınlanan klinik çalışma sayısı konunun önemine kıyasla oldukça azdır. Bu çalışmanın amacı, kısa cam fiberler ile desteklenmiş kompozit rezin restorasyonların klinik performansını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya kanal tedavili ve geçici dolgulu azı dişlerine sahip 30 hasta dahil edilmiştir. Yarısı kısaltılmış cam fiber destekli kompozit restorasyonlarla restore edilirken, diğer yarısı ise sadece nanohibrit rezin kompozitler ile restore edilmiştir. Klinik performansı değerlendirmek amacıyla Modifiye USPHS (ABD Halk Sağlığı Servisi) kriterleri iki restoratif diş hekimliği uzmanı tarafından başlangıç, 6. ay ve 12. ay kontrol seanslarında olmak üzere 3 defa kullanıldı. Skorlar arasındaki farkın istatistiksel analizi için ise için Mc-Nemar testi kullanıldı.
BULGULAR: Yapılan restorasyonlar marjinal bütünlük, marjinal renklenme ve anatomik form kriterlerine göre küçük değişiklikler gösterse de bu değişiklikler gruplar arasında anlamlı bir fark yaratmadı (p> 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sınırları dahilinde, fiber takviyesine bakılmaksızın tüm restorasyonlara 12 aylık takip süresince yeterli estetik ve fonksiyon sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Klinik çalışma, fiber, rezin kompozit

One Year Clinical Evaluation of Direct Posterior Composite Restorations With and Without Short Glass-Fiber Reinforcement in Endodontically Treated Teeth

Jusuf Lukarcanin1, İsmail Serhat Sadıkoğlu2, L. Şebnem Türkün3, Murat Türkün3
1Private Practice, Izmir, Türkiye
2European University Of Lefke, Faculty Of Dentistry, Restorative Dentistry Department, Lefke, Northern Cyprus
3Ege University, School Of Dentistry, Restorative Dentistry Department, İzmir, Türkiye

INTRODUCTION: Laboratory studies were demonstrated promising performances of fiber-reinforced materials with respect to fracture resistance and polymerization shrinkage, especially for non-vital teeth restorations. However, few clinical trials on this topic had been published. The aim of the present study is to investigate the clinical performance of short glass-fiber reinforced composite restorations.
METHODS: Thirty patients with root canal treated and temporarily filled molars include in this study. Half of them were restored with short glass-fiber reinforced composite restorations while the other half was restored with a nanohybrid resin composite only. Modified USPHS (US Public Health Service) criteria were used to evaluate restorations by two restorative dentistry specialist, at baseline, 6th month and 12th-month control sessions. Mc-Nemar test was used to compare baseline scores and control scores in the 6th and 12th months.
RESULTS: Although the restorations performed showed slight changes according to the marginal integrity, marginal coloration and anatomical form criteria, these changes did not create a significant difference between the groups (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Within the limitations of this study, all restorations were provided adequate aesthetics and function during the 12-month follow-up regardless of fiber reinforcement.

Keywords: Clinical trial, fiber, composite resin

Jusuf Lukarcanin, İsmail Serhat Sadıkoğlu, L. Şebnem Türkün, Murat Türkün. One Year Clinical Evaluation of Direct Posterior Composite Restorations With and Without Short Glass-Fiber Reinforcement in Endodontically Treated Teeth. EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(3): 205-210

Sorumlu Yazar: İsmail Serhat Sadıkoğlu, K.K.T.C.
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale