e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Titanyum Tetraflorürün Farklı Adeziv Sistemlerin Kenar Sızıntısı Üzerine Etkisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(1): 75-83

Titanyum Tetraflorürün Farklı Adeziv Sistemlerin Kenar Sızıntısı Üzerine Etkisi

Zeynep Ergücü1, Hüseyin Tezel1, Esra UZER Çelik2
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Ad, Konservatif Bd, İzmir
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Ad, Isparta

Amaç: Yüzde birlik titanyum tetraflorür solüsyonu uygulanan Sınıf V kavitelerde asitli ve kendinden asitli adeziv sistemlerin kenar sızıntısını incelemektir.
Yöntem: Yirmi bir adet insan üçüncü molar dişinin bukkal ve lingual yüzlerine standart Sınıf V kaviteler açıldı. Kaviteler 6 gruba ayrıldı. I- TiF4 + Asit + SE Bond, II- Asit + SE Bond, III- TiF4+SE Bond, IV- SE Bond, V- TiF4+Optibond, VI-Optibond. Tüm kaviteler rezin kompozitle restore edildi. Yüzde birlik metilen mavisinde 24 saat bekletilen dişlerin mikrosızıntıları x30 büyütmede incelendi. Veriler Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleriyle değerlendirildi.
Bulgular: TiF4 solüsyonu uygulaması, kullanılan adeziv sistemlerin oklüzaldeki mikrosızıntı değerlerini değiştirmedi (p>0,05). SE Bond’un asitsiz uygulandığı restorasyonlarda gingivaldeki sızıntıyı anlamlı şekilde artırdı (p<0,05). Optibond SoloPlus’ın ve SE Bond’un asitleme ile birlikte uygulandığı restorasyonlarda TiF4’ün gingival sızıntı skorlarını olumsuz yönde etkilemediği belirlendi (p>0,05).
Sonuç: İkincil çürüklerin engellenmesi amacıyla rezin kompozit restorasyonlar öncesinde, kavitelere asitleme ile birlikte titanyum tetraflorür uygulanmasının mikrosızıntıyı azaltabileceği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: TiF4, mikrosızıntı, adeziv sistemler

The Effect of Titanium Tetrafluoride on the Microleakage of Different Adhesive Systems

Zeynep Ergücü1, Hüseyin Tezel1, Esra UZER Çelik2
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Ad, Konservatif Bd, İzmir
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Ad, Isparta

Objectives: To investigate the effects of TiF4 solution on the microleakage of total-etch and self-etching adhesives to the enamel and dentin.
Methods: Class V cavities were prepared on the buccal and lingual surfaces of twenty one human third molar teeth. Cavities were assigned into 6 groups: I- TiF4 +Acid-etching + SE Bond, II- Acid-etching + SE Bond, III- TiF4 + SE Bond, IV- SE Bond, V- TiF4 +Optibond, VI-Optibond. All cavities were restored with resin composite. The microleakage was evaluated using 1% methylene blue at x30 magnification. The scores were compared with Kruskall-Wallis and Mann Whitney U tests.
Results: TiF4 did not change the occlusal microleakage scores (p>0,05) while it increased the gingival leakage of SE Bond without acid-etching (p<0,05). It did not adversely affect the gingival leakage when OptiBond and SE Bond were used with acid-etching (p>0,05).
Conclusion: We may conclude that TiF4 application with acid-etching may be useful in preventing secondary caries under resin composite restorations.

Keywords: TiF4, microleakage, adhesives

Zeynep Ergücü, Hüseyin Tezel, Esra UZER Çelik. The Effect of Titanium Tetrafluoride on the Microleakage of Different Adhesive Systems. EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(1): 75-83

Sorumlu Yazar: Zeynep Ergücü
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale