e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Maksiller Sinüs İçindeki Kompleks Odontoma Olgusuna Radyolojik Bir Yaklaşım [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(2): 159-162 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.40470

Maksiller Sinüs İçindeki Kompleks Odontoma Olgusuna Radyolojik Bir Yaklaşım

Fulya Tadık, Bedriye Güniz Baksı
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız-Diş-Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, İzmir

Odontomlar, dental literatürde kapsamlı olarak rapor edilmiş odontojenik kökenli tümörleri ifade etmektedir. Kesin etiyolojileri hala bilinmemekle birlikte, varsayılan nedenler arasında yerel travma, enfeksiyon, kalıtım ve genetik mutasyon sayılmaktadır. Odontomlar, kökeni odontojenik olan ve çenenin en sık görülen iyi huylu tümörleridir. Sıklıkla gömülü dişler ve diğer kistik lezyonlarla ilişkili olabilen diş ve/veya diş köklerine komşu kemik içi lezyonlar olarak gözlenen odontomlar, daimi dişlerin erüpsiyonunda gecikme, asimetrik diş sürmesi, yanlış konumlanma, yer değiştirme, rezorpsiyon veya bitişik dişlerin ara sıra devitalizasyonu gibi lokal patolojilere neden olabilirler. Bu makalede, 64 yaşındaki kadın hastada sağ maksiller sinüs içinde yer alan farklı boyutlarda 4 farklı kompleks odontoma sunulmaktadır. Altıncı dekatta ender rastlanan, herhangi bir semptom vermeyen ve ilerleyen dönemlerde birçok soruna ve komplikasyona neden olabilecek maksiller sinüs odontomları erken dönemde saptanarak klinik, radyografik ve histopatolojik olarak incelenmiş ve cerrahi tedavisi gerçekleştirilmiştir. Sinüs içinde yer alan odontoma benzeri lezyonların hızlı olarak ayırıcı tanısının yapılması, eksizyonu ve histopatolojik değerlendirilmesi zorunludur.

Anahtar Kelimeler: Dental volümetrik tomografi, maksiller sinüs, odontoma

A Radiological Approach to a Case of Complex Odontoma in the Maxillary Sinus

Fulya Tadık, Bedriye Güniz Baksı
Ege University Faculty of Dentistry, Oral and Maxillofacial Radiology

Odontomas refer to tumors of odontogenic origin and have been extensively reported in dental literature. Though the exact etiology is still unknown, the postulated causes include local trauma, infection, inheritance and genetic mutation. Odontomas are the commonly occurring benign tumors of the jaw, which are odontogenic in origin. Most of the lesions are located inside alveolar bones neighbouring teeth and/or roots causing eruption delay of permanent teeth, asymmetric tooth eruption, malpositioning, displacement, resorption, or occasional devitalization of adjacent teeth. In this article, a rare case of complex odontoma located in the maxillary sinus in a 64 year old women was presented. An early diagnosis of an asymptomatic, rarely seen maxillary sinüs odontoma in the 6th decade was done including clinical, radiographic and histopathologic evaluations to prevent further problems and complications. Differential diagnosis, excision and histopathological evaluation of odontomas located inside the maxillary sinus should be done immediately.

Keywords: Dental volumetric tomography, maxillary sinus, odontoma

Fulya Tadık, Bedriye Güniz Baksı. A Radiological Approach to a Case of Complex Odontoma in the Maxillary Sinus. EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(2): 159-162

Sorumlu Yazar: Fulya Tadık, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale