e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Farklı Yerleştı̇rme Teknı̇klerı̇nı̇n ve Işınlama Sürelerı̇nı̇n Rezı̇n Kompozı̇tlerı̇n Mikrosertliği Üzerı̇ne Etkı̇sı̇nı̇n İncelenmesı̇ [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(2): 141-146 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.40327

Farklı Yerleştı̇rme Teknı̇klerı̇nı̇n ve Işınlama Sürelerı̇nı̇n Rezı̇n Kompozı̇tlerı̇n Mikrosertliği Üzerı̇ne Etkı̇sı̇nı̇n İncelenmesı̇

İlhan Uzel1, Ceren Tutan2, Uğur Malayoğlu3, Dilşah Çoğulu1
1Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İzmir
2Manisa Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Manisa
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Tek kitle (bulk-fill) rezin kompozitler, tabakalama tekniği ile uygulanan rezin kompozitlere göre avantajları nedeniyle tercih edilmektedir. Çalışmamızın amacı, farklı yerleştirme tekniklerinin ve ışınlama sürelerinin rezin kompozitlerin mikrosertliği üzerine etkisinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada, üç farklı tek kitle kompozit materyali (Grup-1: Tetric Evo Ceram (Ivoclar Vivadent, Schaan-Liechteinstein), Grup-2: Quixfill (Dentsply De Trey, Konstaz-Germany), Grup-3: Ever X Posterior (GC Corp., Tokyo-Japan)) ve bir konvansiyonel tabakalama tekniği ile uygulanan kompozit materyali (Grup-4: Tetric N Ceram (Ivoclar Vivadent, Schaan-Liechteinstein)) kullanıldı. Her grup için hazırlanan 14 örnek, ışınlama süresine (20s/40s) göre 2 gruba ayrıldı. Kompozitlerin mikrosertlik değerleri ölçümü, örneklerin alt ve üst yüzeylerinden gerçekleştirildi. İstatistiksel değerlendirme ANOVA, t-testi ve Bonferroni Post-hoc testleri ile yapıldı.
BULGULAR: Grup-2’nin alt ve üst yüzeyinden elde edilen mikrosertlik değerlerinin, her iki ışınlama süresinde diğer gruplara göre yüksek olduğu saptandı. En düşük mikrosertlik değerleri Grup-4’te elde edildi (p<0,05). Tüm gruplarda, ışınlama süresi ile materyallerin alt ve üst yüzeylerinden elde edilen mikrosertlik değerleri arasında pozitif korelasyon tespit edildi (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulk-fill kompozit materyallerin mikrosertlik değerlerinin tabakalama tekniği ile uygulanan materyale göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu dikkate alınarak özellikle pedodonti kliniklerinde tercih edilebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kompozit Rezin, Bulk Fill, Mikrosertlik

Investigation of The Effect of Different Placement Techniques and Curing Durations on The Microhardness of Resin Composites

İlhan Uzel1, Ceren Tutan2, Uğur Malayoğlu3, Dilşah Çoğulu1
1Department Of Pediatric Dentistry, Faculty Of Dentistry, Ege University, Izmir, Turkey
2Manisa Oral And Dental Health Center, Manisa, Turkey
3Department Of Metallurgical And Materials Engineering, Faculty Of Engineering, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Bulk-fill composites are used in clinics based on their advantages compared to the conventional composites. The aim of the study was to compare the microhardness properties of bulk-fill and incremental insertion techniques.
METHODS: Three different bulk-fill composites (Group-1: Tetric Evo Ceram (Ivoclar Vivadent,Schaan-Liechteinstein), Group-2: Quixfill (Dentsply De Trey, Konstaz-Germany), Group-3: Ever X Posterior (GC Corp., Tokyo-Japan)), and a conventional composite material (Group-4: Tetric N-Ceram (Ivoclar Vivadent, Schaan-Liechstein)) were used in the study. Fourteen samples prepared for each group and divided into 2 groups according to curing durations (20s/40s). Microhardness was determined from the lower and upper surfaces of the samples. Statistical analysis was performed by ANOVA, t and Bonferroni Post-hoc tests.
RESULTS: The microhardness values obtained from the lower and upper surfaces of Group-2 were higher than the other groups in both curing durations. The lowest microhardness values were obtained in Group-4 (p<0.05). A positive correlation was found between the curing times and the microhardness values obtained from the lower and upper surfaces of the materials in all groups (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Considering that the microhardness values of the bulk-fill composite materials are significantly higher than the conventional material, it’s thought that they can be preferable especially in pediatric dentistry.

Keywords: Composite resin, Bulk-Fill, Microhardness

İlhan Uzel, Ceren Tutan, Uğur Malayoğlu, Dilşah Çoğulu. Investigation of The Effect of Different Placement Techniques and Curing Durations on The Microhardness of Resin Composites. EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(2): 141-146

Sorumlu Yazar: İlhan Uzel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale