e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Biyoaktif Rezin Modifiye Cam İyonomer Simanın Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2017; 38(3): 170-175 | DOI: 10.5505/eudfd.2017.38243

Biyoaktif Rezin Modifiye Cam İyonomer Simanın Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

Emre Korkut1, Onur Gezgin1, Fatih Tulumbacı2, Hazal Özer1, Yağmur Şener1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği ABD, Konya
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği ABD, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Dental restoratif materyalin fonksiyonel kuvvetlere direnme kabiliyeti, uzun süreli klinik performansı için önemli bir gerekliliktir. Basınç ve bükülme mukavemeti ile yüzey mikro sertliği, dental restoratif malzemelerin önemli fiziksel özellikleridir. Bu çalışmanın amacı dört farklı rezin modifiye cam iyonomer siman (RMGIC)’ın mekanik özelliklerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada kullanılan materyaller; Photac Fil Quick Aplicap (3M ESPE, Minnesota, ABD), GC Fuji II GP (GC Corporation, Tokyo, Japonya), Riva Light Cure (SDI, Illionis, ABD) ve ACTIVA Bioactive (Pulpdent Corporation, Watertown, ABD). Basınç dayanımı, eğilme mukavemeti ve yüzey mikro sertliğini test etmek için ISO standardına göre numuneler hazırlandı (n = 10). Veriler, SPSS yazılımı (sürüm 18, SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) kullanılarak analiz edildi. Tek yönlü ANOVA ve Tukey HSD post hoc testi materyallerin arasındaki farkları saptamak için yapıldı (p <0.05).
BULGULAR: En yüksek basınç ve eğilme mukavemet değerleri ACTIVA Bioactive'den elde edildi. Photac Fil Quick Applicap'ın yüzey mikro sertlik değerleri ile ACTIVA Bioactive arasında anlamlı fark gözlenmedi. Riva Light Cure, eğilme mukavemeti ve yüzey mikro sertliğinde en düşük değerleri sergiledi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sınırlılıkları içinde, ACTIVA Biyoaktif Restoratif materyal, geleneksel RMGIC'lere göre daha iyi mekanik ve fiziksel özellikler göstermiştir. Bununla birlikte, bu dental restoratif materyalin klinik performansını doğrulamak için kontrollü klinik çalışmalar tavsiye edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Biyoaktif, Basınç mukavemeti, Cam-İyonomer Siman, Yüzey mikro sertliği

Comparative Evaluation Of Mechanical Properties Of A Bioactive Resin Modified Glass Ionomer Cement

Emre Korkut1, Onur Gezgin1, Fatih Tulumbacı2, Hazal Özer1, Yağmur Şener1
1Necmettin Erbakan University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Konya
2Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Ankara

INTRODUCTION: The ability of dental restorative material to resist the functional forces is an important requirement for their long-term clinical performance. Compressive strength, flexural strength and surface microhardness are significant physical properties of dental restorative materials. The purpose of this study is to compare the mechanical properties of four different resin modified glass ionomer cements (RMGICs).
METHODS: Materials used in the study; Photac Fil Quick Aplicap (3M ESPE, Minnesota, ABD), GC Fuji II GP (GC Corporation, Tokyo, Japan), Riva Light Cure (SDI, Illionis, ABD) and ACTIVA Bioactive (Pulpdent Corporation, Watertown, USA). Specimens were prepared (n=10) according to the ISO standard for testing compressive strength, flexural strength and surface microhardness. The data were analyzed using SPSS software (version 18, SPSS Inc., Chicago, IL, USA). One-way ANOVA and Tukey HSD post hoc-test was performed to identify differences between the materials (p<0.05).
RESULTS: The highest compressive and flexural strength values were obtained from ACTIVA Bioactive. There was no significant difference betweeen surface microhardness values of Photac Fil Quick Applicap and ACTIVA Bioactive. Riva Light Cure exhibited the lowest values for flexural strength and surface microhardness
DISCUSSION AND CONCLUSION: Within the limitations of this study, ACTIVA Bioactive Restorative material showed better mechanical and physical properties than conventional RMGICs

Keywords: Bioactive, Compressive strength, Glass-Ionomer Cement, Surface microhardness

Emre Korkut, Onur Gezgin, Fatih Tulumbacı, Hazal Özer, Yağmur Şener. Comparative Evaluation Of Mechanical Properties Of A Bioactive Resin Modified Glass Ionomer Cement. EÜ Dişhek Fak Derg. 2017; 38(3): 170-175

Sorumlu Yazar: Fatih Tulumbacı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale