e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Stafne Kemik Kavitesinin Konik-ışınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2024; 45(1): 1-7 | DOI: 10.5505/eudfd.2024.37132

Stafne Kemik Kavitesinin Konik-ışınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma

Nuray Bağcı, İlkay Peker
Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Stafne Kemik Kavitesinin (SKK) görülme sıklığını, anatomik özelliklerini ve hacimsel boyutunu konik-ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) ile retrospektif olarak değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 1664 hastanın KIBT görüntüleri retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara ait demografik bilgiler ve KIBT görüntülerinde tespit edilen SKK’ların bulunduğu taraf, yerleşim yeri, şekli, sınır özelliği, anatomik yapılarla olan ilişkisi ve hacimsel boyut ölçüm değerleri kaydedildi. SKK’nin hacimsel boyutunu ölçmek için medikal görüntü işleme programı (ITK-SNAP 2.4.0; Cognitica, Philadelphia, Pa) kullanıldı.
BULGULAR: 1664 hastanın, 5’i (%62.5) erkek, 3’ü (%37.5) kadın olmak üzere toplam 8’inde (%0.48) SKK tespit edildi. SKK’ların tamamı tek taraflı olarak mandibulanın posterior bölgesinde, oval şekilli ve sklerotik sınırlıydı. SKK’ların anatomik yapılarla olan ilişkisinde çoğunluğu bukkal kortikal kemik, mandibular inferior korteks ve mandibular kanal ile ilişkili olduğu (sırasıyla %37.5, %75 ve %75) belirlendi. SKK’nın ortalama hacimsel boyutu ise 416.18±180.88 mm3 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SKK’nın görülme sıklığı %0.48 idi. Belirlenen SKK’ların tamamı tek taraflı, oval şekilli ve sklerotik sınırlıydı ve mandibulanın posterior bölgesinde izlendi. SKK’ların ortalama hacimsel boyutu ise 416.18±180.88 mm3 olarak ölçüldü.

Anahtar Kelimeler: Stafne kemik kavitesi, Konik-ışınlı bilgisayarlı tomografi, görülme sıklığı, hacimsel boyut ölçümü

Evaluation of Stafne Bone Cavity by Cone-beam Computed Tomography: A Retrospective Study

Nuray Bağcı, İlkay Peker
Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Gazi University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to retrospectively evaluate the frequency, anatomical features, and volumetric size of Stafne Bone Cavity (SBC) with cone-beam computed tomography (CBCT).
METHODS: CBCT image of a total of 1664 patients was reviewed retrospectively. The demographic information of all patients and the side, location, shape, border feature, relationship with anatomical structures, and volumetric dimension measurement values of SBCs detected in CBCT images were recorded. Medical image processing program (ITK-SNAP 2.4.0; Cognitica, Philadelphia, Pa) was used to measure the volumetric size of SBC.
RESULTS: SBC was detected in 8 (0.48%) of 1664 patients, 5 (62.5%) male and 3 (37.5%) female. All SBCs were unilaterally located in the posterior region of the mandible, oval-shaped, and sclerotic border. It was determined that SBCs were mostly associated with the buccal cortical bone, mandibular inferior cortex, and mandibular canal in their relationship with anatomical structures (37.5%, 75% and 75%, respectively). The mean volumetric size of the SBC was 416.18±180.88 mm3.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that the frequency of SBC was 0.48%. All the determined SBC was unilateral, oval-shaped, and sclerotic border, and was observed in the posterior region of the mandible. The mean volumetric size of SBCs was measured as 416.18±180.88 mm3.

Keywords: Stafne bone cavity, Cone-beam computed tomography, frequency, volumetric dimension measurement

Nuray Bağcı, İlkay Peker. Evaluation of Stafne Bone Cavity by Cone-beam Computed Tomography: A Retrospective Study. EÜ Dişhek Fak Derg. 2024; 45(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Nuray Bağcı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale