e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Trombositten Zengin Plazmanın Farklı Konsantrasyonlarının Üç Farklı Hücre Üzerine Etkisi - Yeni in vitro yara iyileşmesi modeli [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(1): 85-92

Trombositten Zengin Plazmanın Farklı Konsantrasyonlarının Üç Farklı Hücre Üzerine Etkisi - Yeni in vitro yara iyileşmesi modeli

Fatih Arıkan1, Sema Becerik1, Şule Sönmez1, İsmet Deliloğlu Gürhan2
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ad, İzmir
2Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, İzmir

Amaç: Trombositten zengin plazmanın (TZP) periodontal rejenerasyonda büyüme faktörü kaynağı olarak kullanılmasının iyi sonuçlar verdiği bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, araştırma grubunca geliştirilen in vitro yara iyileşmesi modelinde trombin ve TZP’nin farklı konsantrasyonlarının gingival fibroblast (GF), periodontal ligament fibroblastı (PLF) ve osteoblastlar (OB) üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: PLF, GF ve OB hücre kültürlerinde 5 mm çapında bir yara oluşturuldu. Hücre kuyuları beş gruba bölündü. Kontrol grubunda sadece Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) kullanılırken, test gruplarında 1/3 veya 1/2 trombinli %0,5 TZP ve 1/3 veya 1/2 trombinli %0,1 TZP uygulandı. Çalışmanın 2., 5., 7., 9. ve 11. günlerinde her gruptaki hücreler hematoksilen eozin ile boyandı. Her bir zaman aralığında dijital tarama yapıldı ve sonuçlar yüzey alanının yüzdesi olarak değerlendirildi.
Bulgular: Diğer gruplarla karşılaştırıldığında 1/3 trombinli %0,1 TZP grubunda oluşturulan yara yüzeyi, hücreler tarafından daha kısa sürede kapatıldı. GF’lerin büyüme faktörüne yanıtı PLF yanıtından daha iyi bulundu. OB’lerin tüm konsantrasyonlarda kontrol grubundan ve diğer hücre gruplarından daha az artış gösterdikleri saptandı.
Sonuç: TZP periodontal hastalıklarda hasarlı bölgelerde yara iyileşmesini etkili bir şekilde destekleyebilir. Geliştirilmiş olan yara modeli gelecekte periodontal yara iyileşmesi çalışmalarında kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Periodontal rejenerasyon, yara iyileşme modeli, TZP

Effects of Various Consantrations of Platelet-Rich Plasma on Three Different Cell Types - A new in-vitro wound healing model

Fatih Arıkan1, Sema Becerik1, Şule Sönmez1, İsmet Deliloğlu Gürhan2
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ad, İzmir
2Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, İzmir

Aim: The use of platelet-rich plasma (PRP) as a source of growth factors is reported to be beneficial for periodontal regeneration. The aim of this study was to evaluate the effects of different PRP and thrombin concentrations on gingival fibroblasts (GF), periodontal ligament fibroblasts (PLF) and osteoblasts (OB) in an in vitro wound model designed by the research group.
Materials and Methods: A wound with a diameter of 5 mm has been performed on PLF, GF and OB cell cultures. The cell wells were divided into five groups. The control group received only Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM), where the test groups received 0.5% PRP with 1/3 or 1/2 thrombin or 0.1% PRP with 1/3 or 1/2 thrombin. The cells in each group were stained with hematoxylin-eosine on days 2, 5, 7, 9 and 11. Digital screenings were performed on each time point and the results were interpreted by means of % surface area.
Results: PLF and GF cells covered the wound area earlier in the 0.1% PRP with 1/3 thrombin when compared with other groups and GF respond was better than PLF. OB group showed less proliferation than the control and the other cell groups at any concentration.
Conclusions: PRP might effectively promote wound healing at sites of injury in periodontal disease. The developed wound model may be utilized in future investigations of periodontal wound healing.

Keywords: Periodontal regeneration, wound healing model, PRP

Fatih Arıkan, Sema Becerik, Şule Sönmez, İsmet Deliloğlu Gürhan. Effects of Various Consantrations of Platelet-Rich Plasma on Three Different Cell Types - A new in-vitro wound healing model. EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(1): 85-92

Sorumlu Yazar: Fatih Arıkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale