e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Kanin veya Lateral Diş Bölgesine Yerleştirilen Dental İmplantların Sonlu Elemanlar Analizi ile Karşılaştırılması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(3): 141-146 | DOI: 10.5505/eudfd.2019.29292

Kanin veya Lateral Diş Bölgesine Yerleştirilen Dental İmplantların Sonlu Elemanlar Analizi ile Karşılaştırılması

Efe Can Sivrikaya1, Mehmet Sami Güler2, Muhammed Latif Bekçi2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Trabzon
2Ordu Üniversitesi, Makine Mühendisliği, Makine Bölümü, Ordu

GİRİŞ ve AMAÇ: İmplant destekli hareketli protez hastalarında kanin bölgesi (CR) veya lateral diş bölgesine (SIR) yerleştirilen implantlarda oluşan streslerin sonlu elemanlar analizi ile değerlendirilmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kadavra mandibulası ve 4.0 10 mm’lik Ti–6Al–4V implantın 3 boyutlu taraması yapılarak bilgisayar ortamında modellemesi yapıldı. ANSYS 13 programına aktarılan modellerin, implant lokalizasyonu kanin diş veya lateral diş bölgesi olmak üzere her modelde posterior birinci molar bölgesine 100 N veya anterior bölgede barın orta noktasına 60 N uygulanması ile toplam 4 farklı model analizi gerçekleştirildi. İmplantlarda meydana gelen von Mises ve Principal stres değerleri ilgili programda analiz edildi.
BULGULAR: Von Mises stres analizi değerleri model 1: 2.7 MPa; model 2: 2,21 MPa; model 3: 9 MPa; model 4: 7.3 MPa ve maksimum-minimum Principal stres değerleri model 1: 0.03 MPa, -2.23 MPa; model 2: 0,07 MPa, -2,37 MPa; model 3: 0,013 MPa, -4,59; model 4: 0,016 MPa, -5,18 MPa olarak belirtilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonlu elemanlar analizi çalışması sonucu elde edilen von Mises ve Principal stres değerleri 4 farklı modelde benzer bulunmuştur. Klinik olarak bir önemi yoktur.

Anahtar Kelimeler: İmplantlar arası mesafe, İmplant lokalizasyonu, Principal stresler, Total protez, Von Mises

Stress Distribution of Dental Implants in Lateral or Canine Areas: A Three-Dimensional Finite Element Analysis

Efe Can Sivrikaya1, Mehmet Sami Güler2, Muhammed Latif Bekçi2
1Department of Oral Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Karadeniz Technical University
2Department of Mechanics, Faculty of Mechanical Engineering, Ordu University

INTRODUCTION: To evaluate stress distribution around dental implants in the areas of the canine region (CR) and the second incisor region (SIR) of the mandible in implant-supported prostheses by 3-dimensional finite analysis (FEA).
METHODS: The cadaveric mandible and the Ti-6Al -4V implant with 4.0 diameter 10 mm length were performed in 3-D scanning and modelled. After transferred to the FEA program (Ansys 13), four variations were analyzed to represent differences in implant location (i.e., SIR or CR) with two vertical loading forces were applied to the midline (60 N) and posterior line (100 N) of a bar placed between implants. The von Mises and Principal stresses were evaluated by FEA.
RESULTS: Von Mises stress analysis values are model 1: 2.7 MPa; model 2: 2.21 MPa; model 3: 9 MPa; model 4: 7.3 MPa and maximum-minimum Principal stress values are model 1: 0.03 MPa, -2.23 MPa; model 2: 0.07 MPa, -2.37 MPa; model 3: 0.013 MPa, -4.59; model 4: 0.016 MPa, -5.18 MPa.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Von Mises and Principal stress values obtained as a result of finite element analysis were found similar in 4 different models. There is no difference in clinically.

Keywords: Inter-implant distance, Location of implants, Principal Stresses, Removable overdentures, Von Mises

Efe Can Sivrikaya, Mehmet Sami Güler, Muhammed Latif Bekçi. Stress Distribution of Dental Implants in Lateral or Canine Areas: A Three-Dimensional Finite Element Analysis. EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(3): 141-146

Sorumlu Yazar: Efe Can Sivrikaya, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale