e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Elektrokimyasal metodla anodize edilmiş bireysel abutmentlerin siman bağlantılarının karşılaştırmalı araştırılması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(3): 169-175 | DOI: 10.5505/eudfd.2019.28199

Elektrokimyasal metodla anodize edilmiş bireysel abutmentlerin siman bağlantılarının karşılaştırmalı araştırılması

Büşra Doğan, Tomurcuk Övül Kümbüloğlu
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; 4 farklı yüzey özelliğine sahip titanyum blokların 3 değişik siman kullanılarak yapıştırılması ve gerilme dayanımlarının ölçülmesi ve karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 5 mm boyunda 10 mm genişliğinde 64 adet titanyum blok üretildi. Grup 1 elektrokimyasal metod ile anodize olup parlak yüzey edildi, grup 2 anodize edilmiş mat yüzey, grup 3 anodizasyon uygulanmaksızın mat yüzeylerden oluşturuldu, grup 4 ise kontrol grubu olarak belirlenip herhangi bir yüzey işlemi yapılmadı. Bu gruplar rezin siman, polikarboksilat siman ve cam iyonomer simanlarla çiftler halinde yapıştırıldı. Tensile test cihazı yardımıyla 0.5 mm/ dk hız ile çekilip sonuçlar Newton cinsinden kaydedildi. Elde edilen değerler ise Kruskal- Wallis yöntemi ile istatistiksel olarak incelendi.
BULGULAR: Grup 2’ye ait örnekler en yüksek gerilme dayanımını (56.33N ± 8.33)gösterirken, grup 4 ise en düşük gerilme dayanımını (7.75 N± 2.22) gösterdi (p≤ 0.05). Bu iki grubun değerleri arasındaki fark anlamlı bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın limitleri dahilinde; elektrokimyasal anodizasyon yüzey işlemi çekme dayanımını artırmıştır. Kullanılan materyallerde ise rezin siman en yüksek çekme bağ dayanımını göstermiş, arkasından cam iyonomer siman takip edecek şekilde en az çekme bağ dayanımını gösteren de polikarboksilat siman olmuştur.

Anahtar Kelimeler: anodizasyon, bireysel abutment, çekme testi, estetik

Investigation of bond strengths of different cements anodized individual abutments by electrochemical method

Büşra Doğan, Tomurcuk Övül Kümbüloğlu
Department of Prosthodontics, Ege University, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study was evaluation of tensile strengths of 3 different provisional luting methods on titanium blocks.
METHODS: 64 titanium blocks of 5 mm height and 10 mm width were produced. Group 1 were electro chemically anodizated, group 2 electro chemically anodizated and roughened, group 3 were just roughtened, and group 4 were not processed (control group). Total sample number was 64 (n=16 x4) and 32 pairs of the blocks luted with Resin Cement, Polycarboxylate Cement, Glass Ionomer Cement and tested their tensile strengths. Tensile strengths were measured in a universal testing machine at a crosshead speed of 0.5 mm/ min and recorded the fracture load (Newton). Strength values were calculated and statistically analyzed by IBM SPSS v25 Kruskal- Wallis.
RESULTS: Group 2 which exhibited the highest tensile strength ( 56.33 N ± 8.33) and while the group 4 showed the lowest tensile strength (7.75 N ± 2.22) compared to other groups (p ≤ 0.05 ). These two groups compared with each other and was a statistically significant between these groups 2 and 4.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results confirmed the study hypothesis, showing a positive relation between the tensile strength values and the material properties anodizated.Among the materials tested, resin cement showed the highest tensile bond strentgh, followed by glass ionomer cement, while polycarboxylate cement showed the lowest tensile bond strength value.

Keywords: anodization, custom abutment, tensile test, esthetic

Büşra Doğan, Tomurcuk Övül Kümbüloğlu. Investigation of bond strengths of different cements anodized individual abutments by electrochemical method. EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(3): 169-175

Sorumlu Yazar: Tomurcuk Övül Kümbüloğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale