e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Maksiller Sinüs Hacmi ile Nazolakrimal Kanal Boyutu Arasındaki İlişkinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(3): 169-174 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.26818

Maksiller Sinüs Hacmi ile Nazolakrimal Kanal Boyutu Arasındaki İlişkinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi

Selin Yeşiltepe1, Hande Sağlam2, Suayip Burak Duman3, Ibrahim Sevki Bayrakdar2, Yasin Yasa4, Numan Dedeoğlu3
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı, Aydın
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı, Eskişehir
3İnönü Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı, Malatya
4Ordu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı, Ordu

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, maksiller sinüs hacmi (MSH) ile nazolakrimal kanal (NK) çapı ve uzunluğu arasındaki olası ilişkiyi konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) verilerini kullanarak değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada 93 hastanın KIBT taramaları değerlendirildi. Maksiller sinüsler ve NK'ler Fujifilm-Synapse 3D yazılımı kullanılarak ayrı ayrı değerlendirildi. 93 hastada 186 NK ve maksiller sinüs ölçümü yapıldı.
BULGULAR: Toplam ortalama hasta yaşı 38.2 ± 15.2 yıldı. MSH, NK çapı ve uzunluğu açısından cinsiyetler arasında anlamlı fark yoktu. MSH, NK çapı ve uzunluğu açısından iki taraf arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. MSH ile NK çapı arasında negatif korelasyon saptanırken, MSH ile NK uzunluğu arasında pozitif korelasyon bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Maksiller sinüs medial duvarı, nazal kavitenin lateral sınırını oluşturduğundan, bu bölgeye uygulanacak cerrahi işlemlerde daha iyi postoperatif sonuçlar için nazolakrimal kanalın tanınması ve korunması esastır. Çalışmamızda, MSH arttıkça NK çapının azaldığı ve uzunluğunun arttığı bulundu.

Anahtar Kelimeler: Maksiller sinüs hacmi, Nazolakrimal kanal, Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi

Evaluation of Relationship Between Maxillary Sinus Volume and Nasolacrimal Canal Dimension Using Cone Beam Computed Tomography

Selin Yeşiltepe1, Hande Sağlam2, Suayip Burak Duman3, Ibrahim Sevki Bayrakdar2, Yasin Yasa4, Numan Dedeoğlu3
1Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Faculty of Dentistry, Aydın Adnan Menderes University, Aydın
2Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Faculty of Dentistry, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir
3Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Faculty of Dentistry, İnönü University, Malatya
4Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Faculty of Dentistry, Ordu University, Ordu

INTRODUCTION: The objective of this study was to evaluate a possible relationship between maxillary sinus volume (MSV) and the diameter and length of the nasolacrimal canal (NC) using cone beam computed tomography (CBCT) data.
METHODS: In this retrospective study, CBCT scans of 93 patients were evaluated. The maxillary sinuses and NCs were evaluated separately using Fujifilm-Synapse 3D software. 186 measurements of NC and maxillary sinuses were made in 93 patients.
RESULTS: The total mean patient age was 38.2 ± 15.2 years. There were no significant differences between genders in terms of MSV, length, and diameter of NC. No statistically significant differences were found between the two sides in terms of MSV, length, and diameter of NC. While a negative correlation was detected between MSV and NC diameter, a positive correlation was found between MSV and NC length.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As the maxillary sinus medial wall forms the lateral border of the nasal cavity, the recognition and preservation of the nasolacrimal canal is essential for better postoperative results in surgical procedures to be applied to this area. In our study, it was found that as MSV increased, the diameter of the NC decreased and its length increased.

Keywords: Maxillary sinus volume, Nasolacrimal canal, Cone Beam Computed Tomography

Selin Yeşiltepe, Hande Sağlam, Suayip Burak Duman, Ibrahim Sevki Bayrakdar, Yasin Yasa, Numan Dedeoğlu. Evaluation of Relationship Between Maxillary Sinus Volume and Nasolacrimal Canal Dimension Using Cone Beam Computed Tomography. EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(3): 169-174

Sorumlu Yazar: Selin Yeşiltepe, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale