e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
CAD/CAM ve Bulk-Fill Rezin Materyallerin Renk Stabilitelerinin Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(3): 163-168 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.20591

CAD/CAM ve Bulk-Fill Rezin Materyallerin Renk Stabilitelerinin Değerlendirilmesi

Sevda Öztürk Yeşilırmak1, Magrur Kazak2, Sait Mete Üçok3
1Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; iki farklı bulk-fill kompozit rezin ve CAD/CAM hibrit seramik materyallerinin termal yaşlandırma sonrası renk stabilitelerinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tetric N Ceram Bulk Fill ve Estelite Bulk-Fill Flow materyallerinden 4 mm kalınlığında ve 10 mm çapında teflon kalıpla 12 adet örnek hazırlandı. Hazırlanan örnekler en kalından en inceye disklerle cilalandı(10sn).Vita Enamic ve Shofu Block HC materyallerinden hassas-kesme cihazıyla 12 adet örnek kesildi. CAD/CAM örnekleri abraziv silikon karbid kâğıtlarla cilalandı. CAD/CAM örneklerinin kalınlığı 4.0±0.1 mm kalınlıkta olacak şekilde dijital bir mikrometreyle ölçüldü. Tüm materyallerin başlangıç renk ölçümleri CIE L*a*b* renk sistemi kullanılarak spektrofotometreyle ölçüldü. Tüm örnekler termal siklüs cihazında 10000 siklüsle yaşlandırıldı. Termal siklüs işlemi sonrasında son renk ölçümleri kaydedildi. Renk değişim miktarı(ΔE) hesaplandı. Klinik ortam ile renk değişim miktarı arasındaki ilişkiyi belirlemek için, veriler Ulusal Standartlar Bürosu(National-Bureau of Standards-NBS) sistemine göre düzenlendi. Verilerin istatistiksel analizinde; Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney-U test kullanıldı, anlamlılık derecesi 0.008 olarak kabul edildi.
BULGULAR: İstatistiksel değerlendirmeye göre; Vita Enamic CAD/CAM hibrit seramik materyali diğer materyaller ile karşılaştırıldığında en az renk değişimi göstererek renk stabilitesi en yüksek materyal olarak belirlendi. En çok renklenme gösteren ve renk stabilitesi en düşük materyal ise Tetric N Ceram bulk-fill materyali olarak belirlendi(p<0.008).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Rezin içerikli materyallerin renk stabilitesinde seramik içeriği, inorganik doldurucu partiküllerinin oranı ve boyutu ile organik rezin matriks yapısının belirleyici olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: CAD/CAM, bulk-fill, hibrit seramik, renk stabilitesi, termal siklüs

Evaluation of Color Stability of CAD/CAM And Bulk-Fill Resin Materials

Sevda Öztürk Yeşilırmak1, Magrur Kazak2, Sait Mete Üçok3
1Beykent University Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Istanbul
2Bahcesehir University School of Dental Medicine, Department of Restorative Dentistry, Istanbul,
3Istanbul Aydin University Dentsitry Faculty, Restorative Dentistry Department, Istanbul

INTRODUCTION: Aim of this study was to evaluate color stability of two different types of bulk-fill composite resin and CAD/CAM hybrid ceramic materials after thermal ageing.
METHODS: 12 samples from Tetric-N-Ceram Bulk-Fill and Estelite Bulk-Fill Flow with 4-mm thickness 10-mm diameter were prepared in a teflon mould. Prepared samples were polished with discs from coarse-to-fine(10sec).12 samples from Vita-Enamic and Shofu-Block-HC were prepared with a microtome device. CAD/CAM blocks were polished with silicone abrasive papers. CAD/CAM samples were standardised in 4.0±0.1mm thickness with digital micrometer. Initial color measurements were taken with a spectrophotometer according to CIE-L*a*b*color system. All samples were put in a thermal cycle device, aged with 10000 cycles. Final color measurements were recorded after the thermal cycle procedure. The color change(ΔE) was calculated. To state the relationship between color change and clinical environment, data were transformed to National-Bureau of Standards(NBS). For statistical analysis Mann-Whitney-U Test with Bonferroni Correction were used with 0.008 degree of signifance.
RESULTS: According to the statistical evaluation, Vita-Enamic CAD/CAM hybrid ceramic material showed the highest color-stability when compared with other materials. Tetric-N-Ceram Bulk-fill composite resin was evaluated the lowest color-stability material(p<0.008).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In a matter of color-stability based materials, ceramic content, size and ratio of inorganic filler particles, structure of organic resin matrix could be concluded that determinative.

Keywords: CAD/CAM, bulk-fill, hybrid ceramic, color stability, thermal cycle

Sevda Öztürk Yeşilırmak, Magrur Kazak, Sait Mete Üçok. Evaluation of Color Stability of CAD/CAM And Bulk-Fill Resin Materials. EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(3): 163-168

Sorumlu Yazar: Sevda Öztürk Yeşilırmak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale