e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitim Programının Ulusal Çekirdek Eğitim Programına Göre Uyumlandırılması: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Deneyimi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(3): 211-218 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.14632

Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitim Programının Ulusal Çekirdek Eğitim Programına Göre Uyumlandırılması: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Deneyimi

Betül Karaca1, Çiğdem Atalayın Özkaya2, Arzu Aykut Yetkıner3, Ali Gürkan4, Furkan Dindaroğlu5, Nazan Ersin3
1Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İzmir
4Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İzmir
5Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Öncesi eğitiminin Dişhekimliği Ulusal Çekirdek Eğitim Müfredatı’na (DUÇEP) göre yapılandırılması, öğrenim çıktısı odaklı bir eğitim müfredatı hazırlanması ve bu uyum sürecindeki gelişme ve iyileştirmelerin, standart bir yazılım ile değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 4 aşamada uygulandı. İlk aşamada eğitim müfredatının DUÇEP uyumluluğu sağlandı, 2. aşamada ise DUÇEP uyumlu eğitim müfredatı KEYPS yazılımına aktarılarak tüm konulara yönelik belirtke tabloları hazırlandı. Üçüncü aşamada karşılanma düzeyi düşük olan program yeterlilikleri saptanarak gerekli düzenlemeler gerçekleştirildi. Son aşamada fakültemiz öğretim elemanlarına 15 soruluk bir anket uygulanarak elektronik ortamda uygulanan müfredat geliştirme sürecine yönelik görüşleri öğrenildi.
BULGULAR: Yazılım aracılığıyla DUÇEP uyumluluğu ve program yeterliliklerinin karşılanma düzeyinin hızlı ve verimli bir şekilde belirlenebildi. Öğretim elemanlarının büyük bir kısmı standardizasyonun sağlanmasında bilgisayar tabanlı eğitim yazılımı kullanımının (%68,35, n=52) ve yazılımın eğitim programımızın DUÇEP uyumluluğunun izlenmesinde önemli olduğunu (%78,8, n=60) bildirdiler. Katılımcıların büyük bir kısmı eğitim yazılımı ile müfredatımızın zayıf ve güçlü yönlerinin hızlı ve etkin bir şekilde belirlenebileceğini ifade ettiler.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Eğitim yazılımları müfredatın program çıktıları ve çekirdek eğitim programları ile uyumunun değerlendirilmesinde hızlı çözüm önerileri sunmaktadırlar. Fakültemizde eğitim müfredatının elektronik ortama aktarılması, eğitim içeriğinin kolayca güncellenebilmesi, zaman tasarrufu ve standardizasyon sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: eğitim, DUÇEP, belirtke tablosu, eğitim yazılımı

Adaptation of the Postgraduate Dentistry Education Program According to the National Core Education Program: Ege University Faculty of Dentistry Experience

Betül Karaca1, Çiğdem Atalayın Özkaya2, Arzu Aykut Yetkıner3, Ali Gürkan4, Furkan Dindaroğlu5, Nazan Ersin3
1Ege University Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Izmir
2Ege University Faculty of Dentistry, Department of Department of Restorative Dentistry, Izmir
3Ege University Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Izmir
4Ege University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Izmir
5Ege University Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Izmir

INTRODUCTION: Aim of this study is to revise Ege University Faculty of Dentistry Pre-Graduation Education Curriculum according to DUÇEP, to construct a learning outcome-oriented curriculum, and to evaluate developments using a software.
METHODS: Study was conducted in 4 stages. In first stage, DUÇEP compatibility of curriculum was ensured, while in the 2. stage, curriculum was transferred to software. In third stage, program qualifications that were not met were determined and arrangements were made. At last stage, online survey of 15 questions was applied to faculty members, and their views on curriculum development process implemented through software were learned.
RESULTS: DUÇEP compliance and level of meeting program qualifications can be achieved efficiently through a software. Template content tables on software helped instructors speed up their learning objective writing processes. Most of the faculty members reported that use of a software (68.35%, n=52) in ensuring standardization is important in monitoring DUÇEP compliance (78.8%, n=60). Participants stated that weaknesses and strengths of curriculum can be determined quickly and effectively with educational software.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Educational software offers fast solutions in evaluating compatibility of curriculum with program outputs and core programs. In our faculty, transferring curriculum to electronic environment saved time and provided standardization.

Keywords: education, DUÇEP, content table, educational software

Betül Karaca, Çiğdem Atalayın Özkaya, Arzu Aykut Yetkıner, Ali Gürkan, Furkan Dindaroğlu, Nazan Ersin. Adaptation of the Postgraduate Dentistry Education Program According to the National Core Education Program: Ege University Faculty of Dentistry Experience. EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(3): 211-218

Sorumlu Yazar: Betül Karaca, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale