e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Ortodontiye İlişkin YouTube Videolarının İçeriği, Kalitesi ve Eğilimi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2024; 45(1): 9-16 | DOI: 10.5505/eudfd.2024.03411

Ortodontiye İlişkin YouTube Videolarının İçeriği, Kalitesi ve Eğilimi

Sinem İnce Bingöl, Burçak Kaya, Mustafa Yüksek, İpek Gizem Bekiroğlu, Deniz Ertüz
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Ortodontik tedavi hakkında bilgi veren YouTube videolarının içeriğini, kalitesini, kullanışlılığını ve eğilimini değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: "Dişleri nasıl düzeltiriz" anahtar kelimesi Google Trendler kullanılarak seçildi. YouTube aramasında ilk 150 video arasından 84 video değerlendirilmiştir. Videolar Global Kalite Ölçeği (GKÖ) değerine ve İçerik Değerlendirme Puanı (İDP) değerlerine göre sınıflandırılmıştır. Video kaynakları, video özellikleri, GKÖ ve İDP değerleri analiz edilmiştir. Yüksek görüntülenme ve etkileşim oranlarına sahip videolar, açıkladıkları tedavi yöntemleri açısından izleyici eğilimlerini değerlendirmeye yönelik olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: İDP değerine göre videoların %63,1'i düşük içerikli olarak sınıflandırılmıştır. GKÖ değerine göre videoların %41,7'si yararsız olarak sınıflandırılmıştır. En yüksek görüntülenme ve etkileşim oranlarına sahip videoların %36,7'si ağırlıklı olarak şeffaf plak tedavisi ile ilgilidir. Kendin yap (KY) videolarının %50'si daha yüksek oranlarda hastalar tarafından paylaşılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: YouTube'da paylaşılan videolar çoğunlukla yetersiz içeriğe sahiptir ve neredeyse yarısı yararsızdır. Hasta kaynaklı videolar en düşük yüzdeyi oluşturmuştur, ancak en yüksek görüntülenme, beğenilme, beğenilmeme, yorum ve görüntülenme oranlarına sahiptir. İzleyici eğilimleri, labial sabit ortodontik tedaviyi yerleşik bir alternatifi olarak kabul ederken şeffaf plak ve KY tedavileri üzerinde yoğunlaşmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ortodontik tedavi, YouTube, İzleyici eğilimleri, Sosyal medya, Halk sağlığı

Content, Quality, and Tendency of YouTube Videos Regarding Orthodontics

Sinem İnce Bingöl, Burçak Kaya, Mustafa Yüksek, İpek Gizem Bekiroğlu, Deniz Ertüz
Department of Orthodontics, Başkent University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: To assess the content, quality, usefulness, and tendency of the YouTube videos that present information about orthodontic treatment.
METHODS: The keyword "How-to-straighten-teeth" was selected using Google Trends. 84 videos were assessed among the first 150 videos on YouTube search. Videos were classified according to their Global Quality Scale (GQS) and Content Evaluation Score (CES) values. The video sources, video characteristics, GQS, and CES values were analyzed. Videos with high viewing and interaction rates were evaluated to assess audience trends in terms of the treatment methods they describe.
RESULTS: According to the CES value, 63.1% of the videos were classified as low content. According to the GQS value, 41.7% of the videos were classified as useless. 36.7% of videos with the highest viewing and interaction rates were predominantly about clear aligner treatment. 50% of the do-it-yourself (DIY) videos with higher rates were shared by the patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The videos shared on YouTube mostly had inadequate content and nearly half of them were useless. Patient-sourced videos made up the least percentage but had the highest number of views, likes, dislikes, comments, and viewing rates. The audience trends have focused on clear aligner and DIY treatments while accepting labial fixed orthodontic treatment as an established alternative.

Keywords: Orthodontic treatment, YouTube, Audience trends, Social media, Public health

Sinem İnce Bingöl, Burçak Kaya, Mustafa Yüksek, İpek Gizem Bekiroğlu, Deniz Ertüz. Content, Quality, and Tendency of YouTube Videos Regarding Orthodontics. EÜ Dişhek Fak Derg. 2024; 45(1): 9-16

Sorumlu Yazar: Sinem İnce Bingöl, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale