e-ISSN 1302-7476
Maksiller İskeletsel ve Dişsel Transversal Yön Boyutlarının Farklı Malokluzyon Grupları Arasında Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2017; 38(3): 151-157 | DOI: 10.5505/eudfd.2017.98216

Maksiller İskeletsel ve Dişsel Transversal Yön Boyutlarının Farklı Malokluzyon Grupları Arasında Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi

Furkan Dindaroğlu1, Gökhan Serhat Duran2
1Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) görüntüleri üzerinde iskeletsel ve dişsel maksiller yatay yön boyutlarının iskeletsel sınıf I, Sınıf II ve sınıf III gruplarında incelenerek karşılaştırılmasıdır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın materyalini; 25 iskeletsel sınıf I (0≤ANB≤4), 22 iskeletsel sınıf II (4ANB) ilişkisi olan 30 kadın 38 erkek olmak üzere toplam 68 hastaya ait KIBT görüntüleri oluşturmaktadır. Bütün görüntüler Mimics (Materialise, Ann Arbor, Mich) yazılımına aktarılarak maksiller bazal genişlik, maksiller alveoler genişlik, maksiller 1. molar dişler arası genişlik, palatinal kemik kaide genişliği, palatina alveoler genişlik ve 1.molar dişlerin bukkolingual eksen eğimleri ölçülmüştür. İstatistiksel değerlendirmeler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Kruskal Wallis analizi ve Wilcoxon işaretli sıralar testi yapılmıştır
BULGULAR: Maksiller bazal genişlik için gruplar arasındaki en yüksek fark sınıf I ve sınıf II grupları arasında ve 0,68 (p=0,675) mm’dir. İstatistiksel olarak anlamsız olsa da, sınıf 1 ve sınıf III grupları arasındaki ortalama farkın 4,46 mm (%95 GA; -4,26 mm, 13,10 mm) olduğu görülmüştür. Bu fark sınıf II ile sınıf III grupları arasında ortalama 2,92 mm (%95 GA; -5,57 mm, 11,43 mm) olarak bulunmuştur
TARTIŞMA ve SONUÇ: İskeletsel ve dişsel transversal boyutların, orta ya da hafif şiddetteki sagittal yön anomalilerinde benzer özellikler gösterdiği bulunmuştur

Anahtar Kelimeler: Malokluzyon, Transversal boyutlar, KIBT

Comparison of Skeletal And Dental Transversal Maxillary Dimensions Between Various Malocclusions

Furkan Dindaroğlu1, Gökhan Serhat Duran2
1Ege University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics, İzmir
2Sağlık Bilimleri University, Gülhane Faculty of Dentistry Department of Orthodontics, Ankara

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the maxillary skeletal and dentoalveoler transversal widths in class I, class II and class III malocclusions using cone beam computed tomography (CBCT)
METHODS: The CBCT images of 68 patients (30 female, 38 male) with 25 skeletal class 1 (0 ≤ ANB ≤ 4), 22 skeletal class 2 (4 ≤ ANB) and 21 skeletal class 3 (0 ≥ ANB) were included. Maxillary base width, maxillary alveolar width, distance between maxillary first molars, palatal base width, palatal alveolar width, the angulation of right and left maxillar first molars were measured using Mimics Software (Materialise, Ann Arbor, Mich). One-way analysis of variance (ANOVA), Krıuskall Wallis and Wilcoxon Signed Rank test were used for statistical evaluations
RESULTS: The highest difference for maxillary skeletal width was between class I and class II groups as 0.68 mm (p=0,675). Although it was not statistically significant, the mean difference between class I and class III groups was 4.46 mm (95% GA, -4.26 mm, 13.10 mm). This difference was 2.92 mm (95% GA, 5.57 mm, 11.43 mm) between class II and class III groups
DISCUSSION AND CONCLUSION: Skeletal and dental transversal dimensions were similar between sagittal anomalies with mild to moderate severity

Keywords: Malocclusion, Transversal dimensions, CBCT

Furkan Dindaroğlu, Gökhan Serhat Duran. Comparison of Skeletal And Dental Transversal Maxillary Dimensions Between Various Malocclusions. EÜ Dişhek Fak Derg. 2017; 38(3): 151-157

Sorumlu Yazar: Furkan Dindaroğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale