e-ISSN 1302-7476
Cerrahi Tıp Branşları ve Dahili Tıp Branşlarındaki Doktorların Dental Travmalar ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2024; 45(1): 25-30 | DOI: 10.5505/eudfd.2024.98159

Cerrahi Tıp Branşları ve Dahili Tıp Branşlarındaki Doktorların Dental Travmalar ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Handan Çelik1, Ceren Özeren Keşkek2
1İzmir Demokrasi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İzmir
2İzmir Demokrasi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, cerrahi tıp branşları ve dahili tıp branşlarında çalışmakta olan doktorların dental travmalar ile ilgili bilgi düzeylerinin karşılaştırılması ve bu konu ile ilgili bilgi ve farkındalık düzeylerinin arttırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, İzmir ili ve çevresinde çeşitli hastanelerde cerrahi ve dahili branşlarda asistan veya uzman olarak çalışan toplamda 126 hekime, dental travmalar hakkında 20 soru içeren elektronik anket uygulandı.
BULGULAR: Özellikle avülsiyon vakalarında, dişin yerine yerleştirilmesi ile ilgili tedavi prosedürleri açısından katılımcıların bilgi düzeyi düşük bulunmuştur. Ankete verilen doğru yanıtlarda, cinsiyete göre istatiksel olarak anlamlı farklılık izlenmezken (p>0,05), branş- asistan-uzman olma durumuna göre anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p=0,045). Ayrıca yanıtlar sadece asistan-uzman olma durumuna göre incelendiğinde, asistan hekimlerin uzman hekimlerden istatiksel olarak anlamlı olarak daha yüksek puana sahip oldukları görülmüştür (p=0,013).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada tıp doktorlarının dental travmalarda acil müdahaleler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve bu meslek grubunda eğitimlerin yoğunlaştırılması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Avülsiyon, dental travma, hekim

Evaluation of the Knowledge Levels of Dental Trauma of Doctors in Surgical and Internal Medicine Branches

Handan Çelik1, Ceren Özeren Keşkek2
1İzmir Demokracy University, Faculty Of Dentistry, Department Of Pediatric Dentistry, İzmir Turkey
2İzmir Demokracy University, Faculty Of Dentistry, Department Of Oral And Maxillofacial Radiology, Izmir Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to compare the knowledge levels of the doctors working in the branches of surgical medicine and internal medicine about dental traumas and to increase the level of knowledge and awareness about this subject.
METHODS: In this study, an electronic questionnaire containing twenty questions about dental traumas was applied to a total of 126 physicians working as assistants or specialists in surgical and internal branches in various hospitals in and around İzmir.
RESULTS: Particularly in cases of the avulsion, the level of knowledge of the participants in terms of treatment procedures related to the replacement of the tooth was found to be low. While no statistically significant difference was observed in the correct answers given to the questionnaire according to gender (p>0.05), a significant difference was found according to the status of being a branch-assistant-specialist (p=0.045). In addition, when the answers were analyzed according to the status of being an assistant-specialist, it was seen that assistant physicians had statistically significantly higher scores than specialist physicians (p=0.013).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it was thought that medical doctors do not have sufficient knowledge about emergency interventions in dental traumas and that training should be intensified in this professional group.

Keywords: Avulsion, dental trauma, physician

Handan Çelik, Ceren Özeren Keşkek. Evaluation of the Knowledge Levels of Dental Trauma of Doctors in Surgical and Internal Medicine Branches. EÜ Dişhek Fak Derg. 2024; 45(1): 25-30

Sorumlu Yazar: Handan Çelik, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale