e-ISSN 1302-7476
Farklı periodontal hastalıklarda tükürük resistin ve TNF-α seviyeleri [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(3): 177-184 | DOI: 10.5505/eudfd.2019.94830

Farklı periodontal hastalıklarda tükürük resistin ve TNF-α seviyeleri

Beral Afacan1, Zeynep Pınar Keleş Yücel2, Çiğdem Yenisey3, Nejat Nizam4, Gülnur Emingil4
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı, Aydın
2Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı, Giresun
3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Aydın
4İzmir Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Resistin, insülin direnci, enflamasyon ve immünite ile ilişkili bir sitokindir. Resistinin, periodontal enflamasyonun ana sitokinlerinden biri olan tümör nekroz faktör (TNF)-α ile olan ilişkisi çift yönlüdür. Bu çalışma farklı periodontal hastalıklarda tükürük resistin ve TNF-α seviyelerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tükürük örnekleri, 20 yaygın agresif periodontitis (Y-AgP), 20 kronik periodontitis (KP), 20 gingivitis hastası ile 20 periodontal sağlıklı bireyden elde edildi. Sondalanan cep derinliği (SCD), klinik ataşman seviyesi (KAS), papil kanama indeksi (PKİ) ve plak indeksi değerleri kaydedildi. Tükürük resistin ve TNF-α seviyeleri enzim bağlı immunosorbent yöntemi ile analiz edildi. Gruplar arası karşılaştırmalar, Kruskal-Wallis testi ve Dunn post-hoc testi ile yapıldı.
BULGULAR: Y-AgP, KP ve gingivitis gruplarının tükürük resistin ve TNF-α seviyeleri, periodontal sağlıklı bireylerden yüksekti ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). Her iki periodontitis grubunun SCD, KAS ve PKİ ortalama değerleri, gingivitis grubundan anlamlı yüksek olmasına rağmen (p<0.0001), sitokinlerin tükürükteki seviyeleri gruplar arasında benzerdi (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sınırlamaları dahilinde, tükürük resistin ve TNF-α seviyeleri periodontal hastalığı, periodontal sağlıktan ayıramamıştır. Bu sitokinlerin tükürükteki seviyelerinin periodontal enflamasyon ile olan olası ilişkisini aydınlatmak için daha geniş örneklem büyüklüğüne sahip ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Periodontitis, gingivitis, enflamasyon, tükürük, sitokin

Salivary Resistin and TNF-α Levels in Different Periodontal Diseases

Beral Afacan1, Zeynep Pınar Keleş Yücel2, Çiğdem Yenisey3, Nejat Nizam4, Gülnur Emingil4
1Department of Periodontology, School of Dentistry, Aydın Adnan Menderes University, Aydın, Turkey
2Department of Periodontology, School of Dentistry, Giresun University, Giresun, Turkey
3Department of Biochemistry, School of Medicine, Aydın Adnan Menderes University, Aydın, Turkey
4Department of Periodontology, School of Dentistry, İzmir Ege University, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Resistin is a cytokine involved in insulin resistance, inflammation and immunity. The relationship of resistin with tumor necrosis factor (TNF)-α, one of the key cytokines of periodontal inflammation, is bidirectional. This study aimed to evaluate salivary resistin and TNF-α levels in different periodontal diseases.
METHODS: Saliva samples were collected from 20 generalized aggressive periodontitis (G-AgP), 20 chronic periodontitis (CP), 20 gingivitis patients and 20 periodontally healthy individuals. Probing pocket depth (PD), clinical attachment levels (CAL), papillary bleeding index (PBI) and plaque index were recorded. Salivary resistin and TNF-α levels were analyzed by enzyme-linked immunosorbent assay. Inter-group comparison was performed by the Kruskal-Wallis test and Dunn’s post-hoc test.
RESULTS: G-AgP, CP and gingivitis groups exhibited higher salivary resistin and TNF-α levels compared to the periodontally healthy controls, however, this did not reach to statistical significance (p>0.05). Although both periodontitis groups had significantly higher mean PD, CAL and PBI scores compared to gingivitis group (p<0.0001), salivary cytokine levels were similar in these groups (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Within the limits of the present findings, salivary resistin and TNF-α levels could not differentiate periodontal disease from health. Further investigations with larger sample size are needed to elucidate the potential relationship salivary levels of these cytokines with periodontal inflammation.

Keywords: Periodontitis, gingivitis, inflammation, saliva, cytokin

Beral Afacan, Zeynep Pınar Keleş Yücel, Çiğdem Yenisey, Nejat Nizam, Gülnur Emingil. Salivary Resistin and TNF-α Levels in Different Periodontal Diseases. EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(3): 177-184

Sorumlu Yazar: Beral Afacan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale