e-ISSN 1302-7476
Gömülü Mandibular Üçüncü Molar Diş Çekimi Prosedürü Hakkında Bilgi Kaynağı Olarak Kullanılabilen YouTube™ Platformunun Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 125-130 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.93546

Gömülü Mandibular Üçüncü Molar Diş Çekimi Prosedürü Hakkında Bilgi Kaynağı Olarak Kullanılabilen YouTube™ Platformunun Değerlendirilmesi

Sefa Çolak1, Aras Erdil2
1Tokat Gazı̇osmanpaşa Ünı̇versı̇tesı̇, Dı̇ş Hekı̇mlı̇ğı̇ Fakültesı̇, Ağız Dı̇ş ve Çene Cerrahı̇sı̇ Anabilim Dalı
2Uşak Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabı̇lı̇m Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada YouTube™’ da Türkçe içerikli gömülü mandibular üçüncü molar diş çekimi prosedürü hakkındaki videoların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Google Trends uygulamasıyla belirlenen üç anahtar kelime ile YouTube™ platformunda video aramaları gerçekleştirilmiştir. Bağımsız iki hakem tarafından değerlendirilen videolar kalitesine göre 4 kategoriye ayrılmıştır. İlaveten videolar GQS skorlarına göre sınıflandırılmıştır. Nicel verilerin değerlendirilmesinde Kruskal-Wallis ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. Sınıflanmış nitel verilerin değerlendirilmesinde ki-kare (χ2) testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Yükleme kaynağına göre videolar değerlendirildiğinde, 9 videonun doktorlar, 13 videonun diğer kullanıcılar tarafından yüklendiği gözlenmiştir. İçerik kalitesine göre videolar değerlendirildiğinde 9 videonun kötü, 9 videonun zayıf, 3 videonun iyi ve 1 videonun mükemmel kalitede bilgi içerdiği sonucuna ulaşılmıştır. Doktorların yüklediği videolarda izlenme oranlarının anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu gözlenmiştir (p: 0.03). GQS skorlarına göre yapılan sınıflandırmada, yüklenen kaynak ve video kalitesi arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir (p: 0.028).
TARTIŞMA ve SONUÇ: YouTube™ platformunda gömülü mandibular üçüncü molar diş çekimi prosedürü ile ilgili Türkçe dil içerikli videoların büyük çoğunluğu bilgi kaynağı olarak yetersiz ve kalitesiz durumdadır. Sağlık profesyonellerinin ve kurumların bu platformlarda daha aktif yer alması ve içerik üretmesi, hastaların bilgilendirilmesi ve doğru yönlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gömülü Diş, YouTube, oral cerrahi, üçüncü molar

Evaluation of YouTube™ Platform, which can be used as a source of information about the Impacted Mandibular Third Molar Tooth Extraction Procedure

Sefa Çolak1, Aras Erdil2
1Tokat Gaziosmanpasa University, Faculty Of Dentistry, Department Of Oral And Maxillofacial Surgery
2Uşak University, Faculty Of Dentistry, Department Of Oral And Maxillofacial Surgery

INTRODUCTION: In this study, it is aimed to evaluate the videos about the impacted mandibular third molar tooth extraction procedure with Turkish content on YouTube™.
METHODS: Video searches were carried out on the YouTube™ platform with three keywords determined by the Google Trends application. The videos evaluated by two independent referees are divided into 4 categories according to their quality. Additionally, videos are classified according to GQS scores. Kruskal-Wallis and Mann Whitney U tests were used to evaluate the quantitative data. Chi-square test was used in the evaluation of classified qualitative data.
RESULTS: When the videos were evaluated according to the upload source, it was observed that 9 videos were uploaded by doctors and 13 videos were uploaded by other users. When the videos were evaluated according to the content quality, it was concluded that 9 videos were bad, 9 videos were poor, 3 videos were good and 1 video contained excellent quality information. It was observed that the rate of watching the videos uploaded by the doctors was significantly higher (p: 0.03).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The majority of Turkish-language videos on the impacted mandibular third molar tooth extraction procedure on the YouTube™ platform are insufficient and of poor quality as a source of information.

Keywords: Impacted Teeth, YouTube, Oral Surgery, Third molar

Sefa Çolak, Aras Erdil. Evaluation of YouTube™ Platform, which can be used as a source of information about the Impacted Mandibular Third Molar Tooth Extraction Procedure. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 125-130

Sorumlu Yazar: Sefa Çolak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale