e-ISSN 1302-7476
Distomolar Dişlerin Görülme Sıklığı: Geriye Dönük (Retrospektif) İnceleme [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2017; 38(3): 158-163 | DOI: 10.5505/eudfd.2017.92400

Distomolar Dişlerin Görülme Sıklığı: Geriye Dönük (Retrospektif) İnceleme

Mehmet Fatih Şentürk1, Derya Yıldırım2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı, Isparta

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı erişkinlerde distomolar dişlerin yaygınlığını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 25-45 yaş arasındaki hastaların panoramik radyografları, yaş, cinsiyet, distomolar dişlerin varlığı, sayıları, şekilleri, yerleri, tek ya da çift taraflı oluşu ve tedavi şekli açısından geriye dönük olarak incelenmiştir.
BULGULAR: 5234 hastaya ait panoramik görüntü içinde 18 hastada 21 distomolar diş tespit edilmiş ve distomolar sıklığı % 0,34 olarak bulunmuştur. Distomolar dişlerin çoğunluğu gömülü (%76,19) ve mikrodont (% 95,24) olarak sıklıkla erkeklerde (% 61,11) ve üst çenede (% 76,19) gözlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Distomolar dişler nadir olmakla birlikte genellikle gömülü olarak izlenirler. Komşu dişlerde sürme anomalileri, kist oluşumu gibi komplikasyonlara yol açabildiklerinden, panoramik radyografilerin detaylı olarak ve dikkatle incelenmesi son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: distomolar, panoramik radyografi, sıklık

Retrospective Analysis of Distomolar Frequency

Mehmet Fatih Şentürk1, Derya Yıldırım2
1Department of Oral And Maxillofacial Surgery, Suleyman Demirel University, Zonguldak, Turkey
2Department of Oral And Maxillofacial Radiology, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey

INTRODUCTION: Evaluation of the frequency of distomolar teeth in the adult population.
METHODS: 25-45 years old patients’ panoramic images were assessed retrospectively. Demographic data (age, gender), the presence of distomolar teeth, their number, shape, location, laterality and treatment modality were noted.
RESULTS: Among 5234 patients’ panoramic images 21 distomolar teeth were detected in 18 patients. The frequency of distomolars were found to be 0,34%. Majority of distomolar teeth were impacted (76,19%), microdont (95,24%), and found in the maxillas (76,19%) of men (61,11%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Distomolars are generally impacted and are rarely seen. A detailed and careful investigation of panoramic radiographs is imperative to prevent or minimize associated complications such as eruption anomalies or the formation of odontogenic cysts.

Keywords: distomolar, panoramic radiography, frequency

Mehmet Fatih Şentürk, Derya Yıldırım. Retrospective Analysis of Distomolar Frequency. EÜ Dişhek Fak Derg. 2017; 38(3): 158-163

Sorumlu Yazar: Mehmet Fatih Şentürk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale