e-ISSN 1302-7476
Ağız Kokusu Ve Güncel Tedavi Yaklaşımları [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2015; 36(2): 56-59 | DOI: 10.5505/eudfd.2015.89410

Ağız Kokusu Ve Güncel Tedavi Yaklaşımları

Gökhan Özkan, Ali Toptaş
Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi A.d., Aydın

Ağız kokusu genellikle kötü ağız hijyeni, periodontitis, derin çürük, takma dişler, apikal lezyonlar ve dil üzerindeki artıklar nedeniyle ortaya çıkan oldukça yaygın bir problemdir. Sıklıkla rutin klinik incelemede ortaya çıkar. Hastaların bütün yaşamını etkileyecek ciddi sosyal ve kişisel problemlere yol açar. Günümüze kadar birçok tedavi yöntemi uygulanmasına rağmen, hala büyük bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu derlemenin amacı, ağız kokusunun etiyolojisi hakkında bilgi vermek ve güncel tedavi seçeneklerini öne çıkarmaktır.

Anahtar Kelimeler: Halitozis, hidrojen sülfit, organoleptik ölçümler, probiyotikler

Oral Malodor And Current Treatment Perspectives

Gökhan Özkan, Ali Toptaş
Adnan Menderes University, Faculty Of Dentistry, Department Of Oral And Maxillofacial Radiology, Aydın

Oral malodor is a very common problem usually caused by poor oral hygiene, periodontitis, advanced caries, dentures, apical lesions and debris on the tongue. It is frequently discovered in routine clinical examination. It results in to serious social and personel problems among patients that affects of their whole life. Although lots of treatment procedures were performed up to date, oral malodor still remains as a major issue. The aim of this review is to give information about the etiology of oral malodor and to highlight the current treatment options.

Keywords: Halitosis, hydrogen sulfide, organoleptic measurements, probiotics

Gökhan Özkan, Ali Toptaş. Oral Malodor And Current Treatment Perspectives. EÜ Dişhek Fak Derg. 2015; 36(2): 56-59

Sorumlu Yazar: Gökhan Özkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale