e-ISSN 1302-7476
Farklı Endikasyonlar İçin Hazırlanan Dental Volümetrik Tomografi Raporlarının İçeriğinin Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(3): 185-195 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.89266

Farklı Endikasyonlar İçin Hazırlanan Dental Volümetrik Tomografi Raporlarının İçeriğinin Değerlendirilmesi

Oğuzhan Baydar, Erinç Önem, Elif Şener, Bedriye Güniz Baksı
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı,İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Farklı diş hekimliği fakültelerinden elde edilen dental volümetrik tomografi (DVT) raporlarının biçimsel formatları ile endikasyona-özgü içeriklerinin değerlendirilmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sıklıkla DVT reçetelenen endikasyonlardan kemik-içi lezyonlar, gömülü dişler, implant planlaması ve endodontik patolojiler için yazılan DVT raporlarının içeriğinde bulunması gereken parametreler, derleme makaleleri ve birlik raporları rehberliğinde listelenerek özel rapor içerik formları oluşturuldu. Yirmi altı diş hekimliği fakültesinden elde edilen 200 rapor farklı endikasyonlar için gruplandırılarak format ve içerikteki parametrelerin varlığı/yokluğu yönünden değerlendirildi. Bulgular tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerle değerlendirildi.
BULGULAR: Raporların %91’i yapılandırılmış formatta idi. Demografik bilgiler (%91,5) ile cihaz özellikleri (%56,5) en sık raporlanan parametreler iken, klinik bulguların %22,5 oranında raporlandığı bulundu. Kemik-içi patolojilere ait raporlarda, lezyonun biçimsel ve boyutsal özelliklerinin sırasıyla %42 ve %46 oranında raporlandığı görüldü. Gömülü dişlere ait raporlarda diş konumunun %92 oranında yazıldığı gözlendi. İmplant planlaması için hazırlanan raporlarda vital dokularla ilişkilerin %64 oranında yazıldığı saptandı. Endodontik kökenli patolojiler için hazırlanan raporlarda ise kök-kanal morfolojisine ait değerlendirmelerin %20 oranında yazıldığı gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: DVT raporlarının yazımında yapılandırılmış format tercih edilmektedir. İçerikte bulunması gereken bilgiler yönünden en yetersiz raporların endodontik kökenli patolojiler için hazırlandığı gözlendi. Farklı endikasyonlara ait raporlarda mutlaka bulunması gereken parametrelerin standardize edilmesi ve ortak bir terminoloji geliştirilmesi için eğitim müfredatının revizyonu önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Radyoloji, dental volümetrik tomografi, yapılandırılmış rapor

Evaluation of Content of Dental Volumetric Tomography Reports Prepared for Different Indications

Oğuzhan Baydar, Erinç Önem, Elif Şener, Bedriye Güniz Baksı
Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Ege University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the formats and indication-specific parameters of dental volumetric tomography (DVT) reports obtained from different dental schools.
METHODS: Specific forms were prepared under the guidance of reviews and position papers for DVT reports prescribed for most frequent dental indications, such as intra-osseous lesions, impacted teeth, implant planning and endodontic pathologies. Total of 200 DVT reports obtained from 26 dental schools were evaluated for formats and indication-specific parameters. The findings were analyzed using descriptive statistics.
RESULTS: Ninety-one percent of the reports were in structured format. Demographics (91.5%) and device characteristics (56.5%) were the most written parameters but clinical findings were found in 22.5% reports. Morphological and dimensional characteristics of lesions were reported at 42% and 46% for intra-osseous pathologies respectively. Relationship with neighboring structures was reported in 64% of the reports prepared for implant planning. Root-canal morphology was described in 20% of the reports written for endodontic pathologies.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Structured format is the most preferred format for reporting. Reports written for endodontic pathologies were the most deficient in terms of content. In order to standardize the parameters that should be included in DVT reports and to develop a common terminology, revision of the education curriculum is recommended.

Keywords: Radiology, dental volumetric tomography, structured report

Oğuzhan Baydar, Erinç Önem, Elif Şener, Bedriye Güniz Baksı. Evaluation of Content of Dental Volumetric Tomography Reports Prepared for Different Indications. EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(3): 185-195

Sorumlu Yazar: Erinç Önem, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale