e-ISSN 1302-7476
Tip III Dens İnvajinatus: Bir Olgu Sunumu [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(3): 50-52 | DOI: 10.5505/eudfd.2014.86547

Tip III Dens İnvajinatus: Bir Olgu Sunumu

Cansu Büyük1, Kaan Gündüz1, Bora Özden2, Hızır İlyas Köse2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Dens invajinatus; diş gelişimi sırasında mine organının dental papillaya doğru kıvrılmasıyla oluşan, nadir görülen bir gelişimsel diş anomalisidir. Oehlers sınıflamasına göre dens invaginatus penetrasyon derinliği ve periapikal doku ya da periodontal ligament ile ilişkilerine bağlı olarak üç gruba ayrılmıştır. Tedavi prosedürleri restoratif yöntemlerden çekime kadar değişkenlik gösterebilir. Bu olgu bildiriminde üst sol lateral kesici dişte izlenen Tip III dens invajinatus’un tanı ve tedavisi anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: dens invajinatus, dens in dente, maksiler lateral kesici

Tip III Dens Invaginatus: A Case Report

Cansu Büyük1, Kaan Gündüz1, Bora Özden2, Hızır İlyas Köse2
1Ondokuz Mayıs University Dentistry Faculty Department Of Dentomaxillofacial Radiology
2Ondokuz Mayıs University Dentistry Faculty Department Of Oral And Maxillofacial Surgery

Dens invaginatus is a rare developmental malformation of teeth resulting from the invagination of enamel organ into the dental papilla. Dens invaginatus classified by Oehlers into three categories according to the depth of penetration and communication with periapical tissues or periodontal ligament. Treatment plan varies from restorative methods to extraction. This article reports that diagnosis and treatment of a type III dens invaginatus in the left maxillary lateral incisor.

Keywords: dens invaginatus, dens in dente, maxillary lateral incisor

Cansu Büyük, Kaan Gündüz, Bora Özden, Hızır İlyas Köse. Tip III Dens Invaginatus: A Case Report. EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(3): 50-52

Sorumlu Yazar: Cansu Büyük, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale