e-ISSN 1302-7476
Nazopalatin Kanal Kisti: Bir Olgu Sunumu [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(1): 60-63 | DOI: 10.5505/eudfd.2018.85057

Nazopalatin Kanal Kisti: Bir Olgu Sunumu

Gözde Derindağ, İrfan Sarıca, Abubekir Harorlı
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı, Erzurum

İnsiziv kanal kisti olarak da bilinen nazopalatin kanal kisti nazopalatin kanalın (insiziv kanal) embriyojenik epitelyal artıklarından meydana gelen gelişimsel bir kisttir. Oral kavitedeki en yaygın gelişimsel nonodontojenik kistlerden biri olan nazopalatin kanal kistinin bu kistler arasında görülme sıklığı % 1’dir. Yaşam döngüsünün dördüncü ve altıncı dekatları arasında görülmekle birlikte, erkeklerde kadınlara oranla 3 kat daha sık görülür. Maksilla anteriorda orta hatta insiziv foramenin üzerinde ve genellikle rutin radyografik incelemelerde fark edilir. Genellikle unilateral, nadiren bilateral yerleşim gösterir. Çoğunlukla asemptomatiktir ve en yaygın semptomlar maksilla anteriorun palatinalinde şişlik, akıntı ve ağrıdır. Çok sayıda etken kist epitel hücrelerinde proliferasyona neden olabilmekle birlikte, en sık travma ve enfeksiyonun etkili olduğu düşünülmektedir. Tedavisi çoğunlukla enükleasyon, çok büyük olgularda ise marsupyalizasyondur. Tedavi sonrası nüks nadir görülür ve nüksün muhtemel nedeni lezyonun tamamen temizlenmemiş olmasıdır. Anterior palatal bölgenin parestezisi, nazopalatin sinir uçlarının kist ile birlikte çıkarılmasıyla nadir görülen bir komplikasyondur. Tanı klinik öykü, klinik araştırma ve tamamlayıcı testlere dayanır.
Bu olgu sunumunda 56 yaşındaki kadın hastada semptomatik bir nazopalatin kanal kistinin ayrıntılı radyolojik incelemesini sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnsiziv kanal kisti, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT), nazopalatin kanal kisti, nonodontojenik kist, radyografik görüntüleme

Nasopalatine Duct Cyst: A Case Report

Gözde Derindağ, İrfan Sarıca, Abubekir Harorlı
Department Of Oral And Maxillofacial Radiology, Faculty Of Dentistry, Ataturk University, Erzurum

The nasopalatine duct cyst(NPDc), also known as the incisive duct cyst, is a developmental cyst that arises from embryogenic epithelial tissue of the nasopalatine duct(incisive canal).The incidence of nasopalatine duct cyst, one of the most common developmental non odontogenic cysts in the oral cavity, among these cysts is 1%.Although seen between the fourth and sixth decades of the life cycle, men are three times more common than women.NPDc is on midline incisive foramen at maxillary anteriora is usually found on routine radiographic examinations.It’s usually unilateral and rarely bilateral.It's mostly asymptomatic.The most common symptoms are discharge, pain and swelling on the palate side of the maxilla.Although many factors may cause the proliferation of cyst epithelial cells, it is thought that trauma and infection are most effective.Treatment is mostly enucleation, and in very large cases it is marsupialisation.Recurrence after treatment is rare and the probable cause of recurrence is not completely operated.Paresthesia of the anterior palatal region is a rare complication, with nasopalatine nerve endings removed with cysts.Diagnosis is based on anamnesis, clinical examination and complementary tests.
In this case report, was aimed to present a detailed radiological examination of a symptomatic nasopalatine duct cyst in a 56 year old female patient.

Keywords: Incisive duct cyst, cone beam computed tomography (CBCT), nasopalatine duct cyst, nonodontogenic cyst, radiographic imaging

Gözde Derindağ, İrfan Sarıca, Abubekir Harorlı. Nasopalatine Duct Cyst: A Case Report. EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(1): 60-63

Sorumlu Yazar: Gözde Derindağ, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale