e-ISSN 1302-7476
Farklı Resveratrol Konsantrasyonlarının Gingival Fibroblastlardaki Hücre Canlılığına Etkisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(3): 147-152 | DOI: 10.5505/eudfd.2019.60565

Farklı Resveratrol Konsantrasyonlarının Gingival Fibroblastlardaki Hücre Canlılığına Etkisi

Yasemin Sezgin1, Mehtap Bilgin Çetin1, Özlem Darcansoy İşeri2, Yunus Terzi3, Nilgün Özlem Alptekin1, Şule Bulut1
1Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji A.D
2Başkent Üniversitesi, Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü; Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, farklı resveratrol konsantrasyonlarının gingival fibroblast canlılığı üzerindeki etkisini MTT (3-[4,5-dimetiltiyazol-2-yl]-2,5-difeniltetrazolyum bromür) yöntemiyle belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda, fibroblast kültürlerinin kurulmasında sıçanların mandibular 1.molar dişlerinin bukkalinden alınan dişeti dokuları kullanıldı. Dokular mekanik olarak parçalanarak kültür kaplarına aktarıldı. Hücreler, DMEM besi ortamı içerisinde kültüre edildi. Resveratrolün hücre proliferasyonu üzerindeki etkisinin belirlenmesi için 4. pasaj kültürler kullanıldı. Hücre proliferasyonu, 3-[4,5-dimetiltiyazol-2-yl]-2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT) yöntemiyle ½ dilüsyonile 0,78-400µM konsantrasyon aralığında ve 48, 72 ve96 saat inkübasyon sürelerinin ardından incelendi. Sonuçların istatistiksel değerlendirmesinde tek yönlü ANOVA testinin Tukey ikili karşılaştırma yöntemi kullanıldı. Hücrelerin %50 canlılık gösterdiği inhibisyon konsantrasyonları (IC50) logaritmik canlılık eğrilerinden hesaplandı.
BULGULAR: 0,78-25µM konsantrasyon ve 72 ile 96 saat inkübasyon süresi aralığında fibroblast canlılığının %85’in üzerinde; 48 saat sonra ise %90’ın üzerinde olduğu saptandı. Uygulanan çözücünün hücre canlılığı üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı belirlendi. IC50 değerleri 48, 72 ve 96 saatler için sırasıyla 120,1±5,7 µM; 85,2±6,4 µM; 105,9±7,1 µM olarak belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu doz belirleme çalışmasının sınırları dahilinde, 0,78-25µM resveratrol konsantrasyonunun fibroblast canlılığı üzerinde olumsuz etkisi olmadığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: MTT yöntemi, sıçan gingival fibroblast, resveratrol.

Effect of Different Resveratrol Concentrations on Cell Viability on Gingival Fibroblasts

Yasemin Sezgin1, Mehtap Bilgin Çetin1, Özlem Darcansoy İşeri2, Yunus Terzi3, Nilgün Özlem Alptekin1, Şule Bulut1
1Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology
2Institute of Transplantation and Gene Sciences; Department of Molecular Biology and Genetics Başkent University, Ankara, Turkey
3Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine,Başkent University Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the effect of different concentrations of resveratrol on gingival fibroblast viability with (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide assay.
METHODS: In our study rat buccal gingival tissues from the area surrounding the mandibular first molar were used for establishment of fibroblast cultures. Rat gingival tissues were mechanically disrupted, and cultured in DMEM supplemented with 15% fetal bovine serum, 2 mM L- glutamine, and penicillin (100 IU/mL)/streptomycin (100 μg/mL). The 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay and forth passage cultures were used for evaluating the effects of resveratrol on fibroblast viability in a concentration range of 0,78-400µM after 48, 72 and 96 hours of incubation. Inhibitory concentration 50 (IC50) values were calculated from the logarithmic trend lines of the proliferation versus concentration graphs.
RESULTS: MTT assay showed that viability of gingival fibroblast cells were over 85% and 90% after 72-96 hours and 48 hours respectively in a 0.78-25µM concentration range of resveratrol. IC50 were 120,1±5,7 µM; 85,2±6,4 µM; 105,9±7,1 µM for 48, 72, 96 hours, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Within the limitations, it can be concluded that 0.78-25µM concentration range of resveratrol doesn’t have negative effect on fibroblast viability.

Keywords: MTT assay, rat gingival fibroblast, resveratrol.

Yasemin Sezgin, Mehtap Bilgin Çetin, Özlem Darcansoy İşeri, Yunus Terzi, Nilgün Özlem Alptekin, Şule Bulut. Effect of Different Resveratrol Concentrations on Cell Viability on Gingival Fibroblasts. EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(3): 147-152

Sorumlu Yazar: Yasemin Sezgin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale