e-ISSN 1302-7476
Mineral Trioksit Agregat’ın Farklı Mikroorganizmalar Üzerine Antimikrobiyal Etkinliğinin İncelenmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2015; 36(2): 74-78 | DOI: 10.5505/eudfd.2015.58661

Mineral Trioksit Agregat’ın Farklı Mikroorganizmalar Üzerine Antimikrobiyal Etkinliğinin İncelenmesi

Tuğba Türk1, Hicran Dönmez Özkan2, Tansel Yalçın3, Ilgın Akçay1
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
3Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi,Temel Ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu in vitro çalışmanın amacı; disk difüzyon yöntemiyle beyaz mineral trioksite aggregate (ProRoot MTA, Dentsply, Almanya) (MTA)’ın standart, Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Enterococcus faecium (DSM 13590), Candida albicans (ATCC 10239) ve Streptococcus epidermidis (ATCC 12228) suşları üzerindeki antimikrobiyal etkinliğini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Her suş için farklı tüpler içinde 1,5x108 CFU/ml olacak şekilde mikroorganizma süspansiyonları hazırlandı ve bu süspansiyonlardan triptik soy besiyerlerine yayma ekimleri yapıldı. Her petride çapı 6 mm, kalınlığı 2 mm olan kuyucuklar açıldı. Kuyucuklara aynı boyutlarda hazırlanan MTA diskleri veya kontrol ajanları yerleştirildi. Yirmi dört saatlik inkübasyondan sonra örneklerin etrafında oluşan inhibisyon zonları ölçüldü ve kaydedildi. Elde edilen bulgular Tek Yönlü Anova ve Tukey testleri ile istatistiksel olarak değerlendirildi (p=0.05).
BULGULAR: Disk difüzyon testi sonuçlarına göre 24 saatlik inkübasyon periyodu sonunda; MTA, test edilen tüm mikroorganizmalar üzerinde çeşitli düzeylerde inhibisyona neden oldu. MTA, E. faecalis, E. faecium ve S. epidermidis üzerinde benzer antibakteriyel etki gösterdi (p > 0,05). C. albicans üzerindeki antifungal etkinin ise anlamlı olarak daha fazla olduğu görüldü (p < 0,05). Kontrol ajanları, test edilen mikroorganizmalar üzerinde daha büyük inhibisyon alanı oluşturdu (p < 0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın limitleri dahilinde; MTA, test edilen mikroorganizma türleri üzerinde inhibe edici etki gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Mineral Trioxide Aggregate, Antibakteriyel etki, Antifungal etki

Evaluation Of Antimicrobial Effect Of Mineral Trioxide Aggregate On Various Microorganisms

Tuğba Türk1, Hicran Dönmez Özkan2, Tansel Yalçın3, Ilgın Akçay1
1Ege University, School Of Dentistry, Department Of Endodontology, Izmir, Turkey
2Adnan Menderes University, School Of Dentistry, Department Of Endodontology, Aydın, Turkey
3Ege University, Faculty Of Science, Department Of Basic And Industrial Microbiology Section, Izmir, Turkey.

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the antimicrobial effects of mineral trioxide aggregate (MTA) by agar disc diffusion test on the standard strains of Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Enterococcus faecium (DSM 13590), Candida Albicans (ATCC 10239) and Streptococcus Epidermidis (ATCC 12228).
METHODS: Colonies of each strain were harvested and microorganisms were diluted to obtain a suspension of approximately 1,5x108 cfu/ml. Petri plates with Triptic soy broth were inoculated with experimental suspensions. MTA discs prepared as 2 mm length and 6 mm diameter. Standard holes were punched in the cultivated agar plates and filled with MTA disc or control agents. After 24 hours incubation, the diameters of the zone of inhibition were measured and recorded. One–way Anova and Tukey tests were used for statistical analysis (p=0.05).
RESULTS: The result of the disc diffusion tests showed that MTA were effective on the tested microorganisms. MTA showed similar antimicrobial effects on E. faecalis, E. faecium and S. Epidermidis (p > 0.05), however it was more effective on C.albicans (p<0,05). Control agents showed larger inhibition zone than MTA (p > 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It appears that under the conditions of this study, MTA displayed same antibacterial and antifungal effects against each of the microorganisms tested.

Keywords: Mineral Trioxide Aggregate, Antibacterial effect, Antifungal effect

Tuğba Türk, Hicran Dönmez Özkan, Tansel Yalçın, Ilgın Akçay. Evaluation Of Antimicrobial Effect Of Mineral Trioxide Aggregate On Various Microorganisms. EÜ Dişhek Fak Derg. 2015; 36(2): 74-78

Sorumlu Yazar: Tuğba Türk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale