e-ISSN 1302-7476
Oral Lökoplaki ve Oral Skuamoz Hücreli Karsinomada Ghrelin Seviyelerinin Değerlendirilmesi: İmmünhistokimyasal Çalışma [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2017; 38(3): 176-181 | DOI: 10.5505/eudfd.2017.53315

Oral Lökoplaki ve Oral Skuamoz Hücreli Karsinomada Ghrelin Seviyelerinin Değerlendirilmesi: İmmünhistokimyasal Çalışma

Gül Fikirli1, İlker Özeç1, Reyhan Eğilmez2, Fahrettin Göze2
1Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pataloji Ana Bilim Dalı, Sivas

GİRİŞ ve AMAÇ: Biobelirteçler normal dokuda, prekanseröz lezyonlarda ve kanserli dokuda farklı miktarlarda bulunabilen proteinler veya genlerdir, biobelirteçlerin değerlendirilmesi daha etkin bir şekilde malign transformasyon öngörüsü yapılmasını sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı normal oral epitel, oral lökoplaki ve oral skuamoz hücreli karsinomada (OSHK) ghrelin seviyelerinin araştırılarak karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Patoloji bölümü arşivinden elde edilen toplam 55 adet daha önce tanısı konulmuş normal oral mukoza (n = 15), oral lökoplaki (n = 18) ve OSHK (n = 22) bloklarından deparafinize edilerek elde edilen preparatlar özel antikorlar kullanılarak immünhistokimyasal olarak boyanmış ve ghrelin seviyeleri değerlendirilmiştir. İmmünhistokimyasal boyamada ghrelin mevcudiyeti mikroskop altında 100 hücre değerlendirilerek sayısallaştırılmıştır. Ghrelin pozitif hücrelerde kahverengi sitoplazmik boyama görülmüştür.
BULGULAR: Normal oral mukozada hücrelerinin % 64’ünde, oral lökoplaki hücrelerinin % 66’sında ghrelin pozitif boyama görülürken, OSHK’da bu boyama yalnızca hücrelerin % 8’inde olmuştur. Diğer gruplar ile karşılaştırıldığı zaman OSHK grubunda ghrelin pozitif boyalı hücre miktarının istatistiksel olarak anlamlı şekilde az olduğu görülmüştür (P < 0.05)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Normal oral mukoza ve oral lökoplaki ile karşılaştırıldığı zaman OSHK grubunda ghrelin seviyesinin daha az olduğu tespit edilmiştir. Oral lökoplaki ve normal oral mukoza gruplarının ghrelinin seviyelerinin benzer olduğu belirlenmiştir. Oral karsinogenezis ile birlikte oluşan ghrelin seviyesinde ki değişikliklerin artmış malign potansiyelin belirlenmesinde bir biobelirteç olabileceği düşünülmektedir

Anahtar Kelimeler: Ghrelin, oral lökoplaki, oral skuamoz hücreli karsinoma

The Evaluation of Ghrelin Expression In Oral Leukoplakia And Oral Squamous Cell Carcinoma: An Immunohistochemical Study

Gül Fikirli1, İlker Özeç1, Reyhan Eğilmez2, Fahrettin Göze2
1Cumhuriyet University, Dental School, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Sivas, Turkey
2Cumhuriyet University, Medical School, Department of Pathology, Sivas, Turkey

INTRODUCTION: Biomarkers are proteins or genes that can be differentially expressed in cancer, premalign, and normal tissue and the use of biomarkers may help to improve prediction of cancer transformation. The aim of this study was to investigate whether ghrelin is differently expressed in normal oral epithelium, oral leukoplakia, and oral squamous cell carcinoma (OSCC)
METHODS: Preparations of deparaffinized blocks obtained from the pathology archives of 55 previously diagnosed cases of normal oral mucosa (n = 15), oral leukoplakia (n = 18), and OSCC (n = 22) were stained immunohistochemically with specific antibodies to evaluate ghrelin expression. The ghrelin expression on immunohistochemical staining was quantified visually by counting 100 cells under a microscopic. Ghrelin-positive cells showed brown cytoplasmic staining
RESULTS: Ghrelin was expressed in 64% of normal oral mucosa, 66% of oral leukoplakia, but in only 8% of OSCC. Compared with the other two groups, the mean ghrelin expression decreased significantly (P < 0.05) in the OSCC group
DISCUSSION AND CONCLUSION: Ghrelin expression is decreased in OSCC compared with normal oral mucosa and oral leukoplakia. The ghrelin levels were similar in oral leukoplakia and normal oral mucosa. Ghrelin expression changes with oral carcinogenesis may be a biomarker for determining increased malignant potential

Keywords: Ghrelin, oral leukoplakia, oral squamous cell carcinoma

Gül Fikirli, İlker Özeç, Reyhan Eğilmez, Fahrettin Göze. The Evaluation of Ghrelin Expression In Oral Leukoplakia And Oral Squamous Cell Carcinoma: An Immunohistochemical Study. EÜ Dişhek Fak Derg. 2017; 38(3): 176-181

Sorumlu Yazar: İlker Özeç, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale