e-ISSN 1302-7476
Ortodontide İnterproksimal Mine Aşındırması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2017; 38(1): 7-12 | DOI: 10.5505/eudfd.2017.43660

Ortodontide İnterproksimal Mine Aşındırması

Özge Uslu Akçam
Tepebaşı Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ortodonti Kliniği, Ankara, Türkiye

İnterproksimal mine aşındırması, diğer adıyla stripping, daimi dişlerin interproksimal bölge mine dokusunun dişlere zarar verilmeksizin azaltılması ve anatomik olarak yeniden şekillendirilmesi işlemidir. Dişlerin daha iyi sıralanması ve düzeltilen diş diziliminin uzun süre korunması amacıyla uygulanır. Hafif ve orta derecede çapraşıklık vakalarında alternatif bir uygulamadır. Ancak geri dönüşü olmayan bir doku kaybına neden olduğu için dikkatli bir değerlendirme yapılmalıdır. İlk kez 1944 yılında Ballard tarafından hafif ve orta dereceli çapraşıklık vakalarının tedavisinde konservatif yöntemlerden biri olarak tanımlanmıştır. İnterproksimal mine aşındırması, ilkel toplumlarda görülen fizyolojik proksimal yüzey aşınmasını taklit eden bir yöntemdir. Günümüzde interproksimal mine aşındırması daimi diş çekimine alternatif bir uygulama haline gelmiştir ve dental arklarda hafif ve orta derecede çapraşıklığı olan vakalarda, Bolton analizi sapması olan vakalarda, diş şekil anomalilerinin düzeltilmesi amacıyla, tedavi sonrası stabilitenin artırılması amacıyla; gingival konturun, siyah üçgen arayüzey boşluklarının ve Spee eğrisinin düzeltilmesi amaçlarıyla uygulanabilir. Bu derlemenin amacı interproksimal mine aşındırması yöntemlerini ve kullanılan materyalleri tanıtmak, endikasyonları ve kontrendikasyonları hakkında bilgi vermek ve uygulamada dikkat edilecek klinik önerilerde bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Bolton analizi sapması, çapraşıklık, diş şekil anomalisi, interproksimal mine aşındırması, ortodonti, stripping.

Interproximal Enamel Reduction In Orthodontics

Özge Uslu Akçam
Tepebası Dental Hospital, Clinic Of Orthodontics, Ankara, Turkey

Interproximal enamel reduction (stripping) is a procedure to remove the interproximal enamel and anatomically reshape the permanent teeth without damaging. It is applied for the alignment of teeth and the long term retention of the treatment results. It is an alternative method for mild and moderate crowding cases. However, it causes an irreversible tissue loss, a carefull evaluation should be made. It is firstly described by Ballard in 1944 as a conservative method for the treatment of mild and moderate crowding cases. Interproximal enamel reduction is a procedure which imitates the proximal physiological tooth attrition in primitive populations. Today, interproximal enamel reduction has become an alternative method to extraction of permanent teeth and can be used in cases having mild to moderate crowding, in cases having Bolton analysis discrepancies, for the correction of tooth shape anomalies, to increase the stability after treatment; for the correction of gingival contour, the black triangular interdental spaces and curve of Spee. The aim of this review is to introduce interproximal enamel reduction techniques and materials, to provide information about the indications and contraindications and to give clinical suggestions.

Keywords: Bolton index discrepancy, dental crowding, tooth shape anomaly, interproximal enamel reduction, orthodontics, stripping.

Özge Uslu Akçam. Interproximal Enamel Reduction In Orthodontics. EÜ Dişhek Fak Derg. 2017; 38(1): 7-12

Sorumlu Yazar: Özge Uslu Akçam, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale