e-ISSN 1302-7476
Oral Fibrolipom: Vaka Sunumu [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2013; 34(2): 105-107 | DOI: 10.5505/eudfd.2013.30075

Oral Fibrolipom: Vaka Sunumu

Aylin Çalış, Bahar Sezer, Tayfun Günbay
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Oral fibrolipom, klasik lipomun değişik histolojik görüntüsünde ve sık görülmeyen bir oluşumdur. Klinik olarak genellikle yanak mukozasını etkiler. Fibrolipomun etyolojisinde genellikle kronik travma görülmektedir.
46 yaşında erkek hasta, sol yanak mukozasında 9 yıldır bulunan ağrısız şişlik şikayeti ile başvurmuştur. Lezyon lokal anestezi altında kolaylıkla cerrahi olarak eksize edildi. Fibrolipomun teşhisi histolojik olarak yapıldı. İki yıllık hasta takibinde rekürrens görülmedi.

Anahtar Kelimeler: fibrolipom, yanak mukozası, cerrahi eksizyon

Oral Fibrolipoma: Case Report

Aylin Çalış, Bahar Sezer, Tayfun Günbay
Ege University, Dentistry Faculty Department Of Oral And Maxillofacial Surgery

Oral fibrolipoma is an uncommon and histological variant of the classic lipoma. Clinically it mostly affects the buccal mucosa. Etiology of fibrolipoma is typically chronic trauma.
A 46 -year old man presented with a 9 year history of a relatively painless mass in the left buccal mucosa. The lesion was easily excised, under the local anesthesia.The diagnose of fibrolipoma was performed with histologic finding. No reccurence was observed in the two years postoperative control.

Keywords: fibrolipoma, buccal mucosa, surgical excision

Aylin Çalış, Bahar Sezer, Tayfun Günbay. Oral Fibrolipoma: Case Report. EÜ Dişhek Fak Derg. 2013; 34(2): 105-107

Sorumlu Yazar: Aylin Çalış, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale