e-ISSN 1302-7476
Besin Taklidi Sıvıların Üç Farklı Geçici Kron Materyalinin Yüzey Sertliğine Etkisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(3): 23-27 | DOI: 10.5505/eudfd.2014.28247

Besin Taklidi Sıvıların Üç Farklı Geçici Kron Materyalinin Yüzey Sertliğine Etkisi

Orhun Ekren1, Ahmet Özkömür2, Cihan Cem Gürbüz1
1Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Ted.A.D, Adana,Türkiye
2Katolik Pontificial Üniversitesi Rio Grande do sul,Porto Alegre;Brezilya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı besin taklidi sıvıların üç farklı geçici kron-köprü materyalinin yüzey sertliğine etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada test edilmek üzere üç farklı geçici kron materyali kullanılmıştır: (1) Tempofit, Detax (2) Protemp 4, 3M ESPE (3) Temp S, Bisico. Test örnekleri hazırlanmış ve hazırlanan örnekler tesadüfi olarak beş gruba ayrılmıştır (n=10). Test örnekleri 370C de 7 gün boyunca: su, 0.02N sitrik asit, heptan ve %75 lik etonol solüsyonunda bekletilmiştir. Çalışmada kullanılan kontrol grubu örnekleri ise oda sıcaklığında bekletilmiştir. Test örneklerinin Knoop sertlikleri dijital mikro-sertlik test cihazında (100gf/15 sn) ölçülmüştür. Toplanan verilerin istatistik analizlerinde Kruskal-wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Tüm test örneklerine ait Knoop sertlik değerleri besin taklidi sıvı solüsyonlarına maruz bırakıldıklarında kontrol gruplarından daha düşük bulunmuştur (p<0.05). Temp S grubuna ait örneklerin tamamı heptan solüsyonuna maruz bırakıldıklarında yapısal bozulma göstermiş ve sertlik değerlerinin ölçümü mümkün olmayacak derecede yumuşamıştır. Sitrik asit ve etanol solüsyonları Tempofit materyalinin Knoop sertlik değerlerini su grubundan daha fazla düşürmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Besin taklidi sıvılar test edilen geçici kron materyallerinin yüzey sertliklerini belirgin derecede azaltmıştır.

Anahtar Kelimeler: Besin Taklidi Sıvılar, Geçici Kron-Köprü Materyalleri, Yüzey Sertliği

The effects of food-simulating liquids on the hardness of three different provisional crown materials

Orhun Ekren1, Ahmet Özkömür2, Cihan Cem Gürbüz1
1Çukurova University Dentistry Faculty,Department Of Prosthodontics,Adana,Turkey
2Pontificial Catholic University Of Rio Grande Do Sul,porto Alegre;brasil

INTRODUCTION: The purpose of this study was to investigate the effects of food-simulating liquids (FSL) on the hardness of three different provisional restorative materials.
METHODS: Three provisional restorative materials were selected: (1) Tempofit, Detax
(2) Protemp 4, 3M ESPE (3) Temp S, Bisico. The specimens were fabricated
in customized molds and each type was randomly divided into five groups (n = 10). The
test groups were conditioned for 7 days at 370C as follows: water, 0.02N citric acid, heptane
and 75% ethanol in aqueous solution. Specimens in the control group were stored at
room temperature in air. After conditioning, the Knoop hardness of the test specimens was conducted using a digital micro-hardness tester (100 gf/15 s). Kruskal–Wallis and Mann–Whitney U-tests were used for statistical analysis.

RESULTS: For all materials, the Knoop hardness were significantly lower than their control groups after conditioning in FSL(p<0.05). After heptane conditioning, test specimens of Temp S group was totally decomposed and were unable to test for Knoop hardness. Conditioning Tempofit with citric acid and ethanol decreased Knoop hardness more than water conditioning.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Hardness of provisional restorative materials are strongly influenced by food-simulating liquids.

Keywords: Food Simulating Liquids, Provisional Restoration Materials, Surface Hardness

Orhun Ekren, Ahmet Özkömür, Cihan Cem Gürbüz. The effects of food-simulating liquids on the hardness of three different provisional crown materials. EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(3): 23-27

Sorumlu Yazar: Orhun Ekren, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale